ONKO OPPI PRE-TRIB-TEMPAUKSESTA SAATANALLINEN PETOS?

Kirj. Thomas Ice

Internet: http://digitalberean.com/Millennium/thomas_ice_011.htm

Äskettäin Marvin Rosenthal, joka kannattaa tempausta ahdistuksen aikana ennen vihan maljoja (pre-wrath advocate), kirjoitti että oppi tempauksesta ennen ahdistuksen aikaa (pre-trib) olisi saatanallista alkuperää ja tuntematon ennen vuotta 1830. ”Mitätöidäkseen Herran varoituksen lapsilleen vuonna 1830,” julistaa Rosenthal, ”saatana valheen isä , antoi 15-vuotiaalle tytölle Margaret Mac-Donaldille, laajan näyn” 1 Rosenthal ei esitä mitään dokumentaatiota, hän vain väittää, että tämä on totta.Kuitenkin hän on väärässä. Hän ilmeisesti luottaaDave MacPherson’iin.

Toinen hämmästyttävä asia Rosenthalin julistuksessa on, että muutamia kappaleita myöhemmin samassa artikkelissa hän luonnehtii vastustajiaan niinä jotka ”eivät käsitelleet itse asioita, vääristelivät tosiasioita tai yrittivät herjata” 2 Tämä kuvaa juuri sitä mitä hänon tehnyt määritellessään pre-trib-tempausopin alkuperää. Miksi muutoin Rosenthal tekisi sellaisia eriskummallisia ja perusteettomia syytteitä pre-trib-tempausoppia kohtaan?

SUURI VALHE

Eräs asia joka helpotti natsien nousua valtaan Saksassa tämän vuosisadan alkupuolella oli heidän propaganda-menetelmänsä, jota kutsuttiin nimellä ”Suuri Valhe”. Jos kerrot riittävän suuren valheen riittävän usein, niin ihmiset uskovat sen. Tämän natsit tekivät tehokkaasti. Tätä juuri anti-pretribulationistit kuten John Bray 3 ja Dave MacPherson ovat tehneet viimeiset 25 vuotta. Ilmeisesti tämä suuri valhe pre-trib-tempausopin alkuperästä onläpitunkenut Robert Van Kampen’in 5 ja Marvin Rosenthal’inajattelun siinä määrin, että he ovat omaksuneet sellaisenpetoksen totuutena. Tämä on hämmästyttävääsen tosiasian valossa, että heidän oma pre-wrath-näkemyksensäei ole paljon enempää kuin 15 vuotta vanha sekään. Rosenthal’inon täytynyt muuttaa mielensä pre-trib-opin alkuperästäsiinä välissä kun oli kirjoittanut kirjansa ”The Pre-WrathRapture of the Church” ja äskeisen artikkelinsa (joulukuu 1994),koska edellisessä hän sanoo, että pre-trib-tempaus ”voidaanjäljittää Darbyyn ja Plymouth-veljiin vuonna 1830.”6  Rosenthal jatkaa ja sanoo, ”Jotkut tutkijat pyrkien osoittamaanharhan yhteyden perusteella ovat yrittäneet  (ehkä epärehellisesti)jäljittää sen alkuperän kaksi vuotta aiemmaksi karismaattiseen näkijänaiseen nimeltä Margaret MacDonald.” 7 Myöstämä väite on erehdys, koska Margaret MacDonald-väite on aina liitetty vuoteen 1830 eikä 1828. Kuitenkin Rosenthal on oikeassaalkuperäisessä arvios-saan, että nämä syytöksetovat ”puolueellisia” ja luultavasti nousevat tarkoitusperästä”osoittaa harha yhteyden perusteella,” joka tunnetaan ad hominem(latinaa?) argumenttina.

Pretribulationistit ovat pyrkineet puolustautumaan ”Suurta Valhetta” vastaan suoran vuorovaikutuksen kautta syytteitä vastaan. 8 Torjuessani nämä syytteet vuonna 1990, esitin kaksi merkittävää syytä miksi ”Suuri Valhe” ei ole totta. Ensiksi, on epätodennäköistä, että Margaret MacDonald’in ”profetia” sisältää mitään pre-trib-tempaukseen liittyviä aineksia. 9 Toiseksi, kukaan ei milloinkaan ole osoittanut historian tosiasioiden perusteella,että MacDonald’in ”profetia” olisi vaikuttanut Darby’yn, vaikka siinä  olisikin ollut (mi-tä siinä ei ollut) pre-trib-aineksia. 10 John Walvoord on sanonut:

Koko kiistalla, jonka Dave MacPherson’in väitteet aiheuttavat, on niin vähän todisteita hänen huolellisista tutkimuksistaan huolimat-ta, että täytyy ihmetellä, kuinka hän voi kirjoittaa kirjansa kasvot vakavina. Pretribulationistien pitäisi olla kiitollisia Dave MacPher-sonille tosiasioiden paljastamisesta, nimittäin että siitä ei ole mitään todisteita, että MacDonald tai Irving aloittivat pre-trib-tempauksen opettamisen. 11

On myös kolmas syy, miksi MacPherson’in teoria on väärä. Darby selvästi pitäytyi pre-trib-tempausopin varhaiseen muotoon tam-mikuussa 1827.  Tämä on täydet kolme vuotta ennen MacPherson’in väittämää vuotta 1830.

DARBY JA PRE-TRIB-TEMPAUS

Plymouth-veljien kirjoittaja Roy A. Huebner väittää ja todistaa uskonsa, että J. N. Darby ensi kerran alkoi uskoa pre-trib-tempaukseen ja kehittää dispensationaalista ajatteluaan, kun hän toipui ratsastusonnettomuudesta joulukuussa 1826 ja tammikuussa 1827. 12 Jos tämä on totta, niin silloin kaikki salaliittoteoriat tempausopin alkuperästä sortuvat spekulatiiviseksi soraläjäksi. Dar-by’lla olisiollut ainakin kolmen vuoden aikaväli kehenkään, jonka olisivoinut olettaa vaikuttaneen hänen ajatteluunsa. Tämä aiheut-taasen, että kaikki ”vaikutusteoriat” menettävätuskottavuutensa.

Huebner tekee selväksi ja todistaa, että Darby’yn eivät vaikuttaneet 15-vuotias tyttö (Margaret MacDonald), Lacunza, EdwardIrving tai Irvingiitit. Darby’n ja pre-trib-tempauksen herjaajat sanovatnäiden olevan siltoja, jotka johtivat Darbyn ajatteluun. Sen sijaanhän osoittaa, että Darby’n pre-trib-tempauksen ymmärrysoli hänen henkilökohtaisen ajattelunsa ja kirjoitetun Sanan vuorovaikutuksentulosta, kuten hän, hänen ystävänsä ja dispensationalistitovat kauan väittäneet.

Darby’n pre-trib- ja dispensaatio-ajattelu Huebner’in mukaankehittyi seuraavista tekijöistä: 1) ”hän näki Jesaja32:sta, että oli tulossa erilainen järjestys … ettäIsrael ja seurakunta erotetaan.” 13  2) ”Toipumisensa aikanaJND oppi, että hänen tulisi joka päivä odottaa Herransapaluuta.” 14 3) ”Vuonna 1827 JND ymmärsi seurakunnan lankeemuksen… seurakunnan rappion (ruin)” 15 4)  Darby alkoi myösnähdä aukon tempauksen ja toisen tulemuksen välillä noinvuonna 1827. 16 5) Darby itse sanoi vuonna 1857, että ensi kerran hänalkoi ymmärtää pre-trib-tempaukseen liittyviä asioita ”30 vuotta sitten.” ”Tuo ajnkohta 31.1.1827 kiintopisteenä,Huebner selvittää, voimme nähdä, että Darby ”olijo ymmärtänyt nuo totuudet, joiden varassa pre-trib-tempaus lepää.17

Saksalainen kirjailija Max S. Weremchuk on tuottanut laajan uuden Derby’n elämäkerran nimeltä ”John Nelson Darby: A Bio-graphy.” 18 Hän yhtyy Huebner’in asiaa koskevaan johtopäätökseen. ”Luettuani MacPherson’in kirjan …” sanoo Weremchuk, ”mi-nusta on mahdotonta verrata sitä mitä neiti MacDonald profetoi ja mitä Darby opetti. Näyttää, että toive on ollut idean isä.” 19

Kun lukee Darbyn varhaisinta artikkelia koskien raamatullista profetiaa (1829), on selvää, että vaikka siinä vielä on historiallisia aineksia, se myös heijastelee sitä tosiasiaa, että Darby’lle tempaus tuli olemaan seurakunnan päämäärä (focus) ja toivo. 20 Jopa tässä varhaisimmassa esityksessäänDarby selittää tempausta seurakunnan toivona. 21

TUTKIJAT EIVÄT HYVÄKSY SUURTA VALHETTA

Oppineet jotka ovat tutkineet todisteita, eivät hyväksy pre-tribulationismin vastustajien omaksumia teorioita tempausopin alkuperästä historiallisesti pätevinä. Ainoat jotka näyttävät hyväksyneen nämä teoriat, ovat niitä, jotka jo vastustavat pre-trib-tempausta. Eri tutkijoiden ja historioitsijoiden tarkastelu paljastaa, että heajattelevat vaihtelevassa määrin, että MacPherson ei ole todistanutväitteitään. Useimmat ellei kaikki joita lainataan seuraavassa,eivät pitäydy pre-trib-opetukseen. Ernest R. Sandeen selittää:
”Tämä näyttää olevan perusteeton ja ilkeä (pernicious) syyte. Ei Irving eikä kukaan Albury-ryhmän jäsen kannattanut mitään salaista tempausta muistuttavaa oppia. … Koska tämän syytteen selvä tarkoitus on mitätöidä tämä oppi liittämällä sen alkuperä mieluummin fanatismiin kuin Kirjoituksiin, näyttää että siihen ei juuri kannata luottaa.” 22

Historioitsija Timothy P. Weber’in arvio on seuraava:

”Pre-Trib-tempaus oli ohdakkeisen pulman siisti ratkaisu ja historioitsijat vieläkin yrittävät ratkaista kuinka ja mistä Darby sen sai …Uudempi vaikkakaan ei vielä täysin vakuuttava näkemys väittää, että tämä oppi alun perin esiintyi Margaret MacDonaldin profee-tallisessa näyssä, ….. Mahdollisesti meidän on tyydyttävä Darby’n omaan selitykseen. Hän väitti, että tämä oppi kirjaimellisesti hyp-päsi Kirjoitusten sivuilta, kun hän hyväksyi ja johdonmukaisesti omaksui Israelin ja seurakunnan erillisinä.” 23
Amerikkalainen historioitsija Richard R. Reiter valistaa meitä että:

”Robert Cameron luultavasti jäljitti tämän tärkeän, mutta ilmeisesti virheellisen näkemyksen S. P. Tregelles’iin,…. Äskettäin tätä näkyä pretribulationisminalkulähteenä koskeva yksityiskohtaisempi tutkimus ilmestyi DaveMacPhersonin työnä, …. Historioitsija Ian S. Rennie …katsoi MacPherson’in tapauksen  mielenkiintoiseksi mutta ei ratkaisevaksi.”24
Post-tribulationisti William E. Bell esittää että,

”Näyttää kuitenkin oikealta silminnäkijöiden puutteessa ratkaista kiista lopullisesti siten, että epäilyksen hyöty myönnettäisiin Dar-bylle ja että Tregellesin syytös katsottaisiin mahdolliseksi, mutta olevan vailla riittäviä todisteita voidakseen tulla hyväksytyksi …. Kaiken kaikkiaan kuitenkin näyttää, että Darby on ehkä uskottavin valinta – kun Tweedy tuleeavuksi. Tätä johtopäätöstä suuresti vahvistaaDarbyn oma väite, että hän tuli tähän opinkäsitykseen tutkimalla 2Tess. 2:1-2.  25.

Pre-trib-tempauksen vastustaja John Bray ei myöskään hyväksy MacPherson’in väitettä.

Hän [Darby] hylkäsi nuo teoriat ja hänellä jo oli hänen uusi näkynsä Herran tulosta PYHILLE vastakohtana (as contrasted) myö-hemmälle maan päälle tulolle, johon hän oliuskonut vuodesta 1827 lähtien, … Juuri tämä ”Danielin 70. Viikon” profetian ja sen futuristisen tulkinnan liittäminen opetukseen ”salaisesta tempauksesta” antoi meille täydellisen opetuksen ”salaisesta tempauksesta ennen ahdistusta”, sellaisena kuin sitä nyt on opetettu monia vuosia ….  Minusta on mahdotonta uskoa, että Darby olisi saanut pre-trib-tempauksen Margaret MacDonaldin näystä vuonna 1830.  Hän uskoi siihen jo vuonna 1827, kuten hän selvästi sanoi. 26
Huebner pitää MacPherson’in syytöksiä ”parjauksena, että J. N. Darby otti totuuden koskien pre-trib-tempausta noista vastustavista demonien innoittamista ilmauksista.” 27 Hän jatkaa ja päättelee, että MacPherson ”ei hyötynyt siitä että luki muka neiti M. M:n ilmoituksia (utterances). Sen sijaan että olisi R. Nortonin välittämänä ymmärtänyt hä-nen (M.M:n)ilmoitustensa selvän sisällön, joka edustaa jossain määrinpost-trib-näkemystä eikä ollenkaan todella muistuta pre-trib-tempaustaeikä dispensationaalista totuutta, hän on lukenut siitä senminkä hän niin kiihkeästi haluaa löytää.”28

JOHTOPÄÄTÖS

F. F. Bruce, joka kuului Plymouth-veljiin koko ikänsä, mutta joka ei hyväksynyt pre-trib-tempausta, sanoi seuraavan kommentoides-saanMacPherson’in väitteen pätevyyttä:

”Mistä hän (Darby) sai sen? Tarkkailijan vastaus olisi, että se oli ilmassa 1820 ja 1830-luvuilla täyttymättömien profetioiden innok-kaiden tutkijoiden keskuudessa, …. Suora riippuvuus Darby’n ja Margaret MacDonaldin välillä on epätodennäköinen.” 29
John Walvoord’in arvio on todennäköisesti lähellä totuutta:

”jokainen huolellinen Darby’n tutkija huomaa pian, ettähän ei saanut eskatologisia näkemyksiään ihmisiltä,vaan ennemmin opistaan seurakunnasta Kristuksen ruumiina, käsite jostakukaan ei väitä, että se olisi paljastettu yliluonnollisestiIrving’ille tai Mac-Donald’ille.  Darby’n näkemyksetepäilemättä muotoutuivat vähitellen, mutta ne perustuivatennemmin teologiaan ja raamattuun, kuin olisivat johdetut Irving’inesihelluntailaisesta ryhmästä.” 30

Haastan pre-trib-tempauksen vastustajat keskusteluun tästä asiasta Kirjoitusten pohjalta. Vaikka jotkut ovat tehneet näin niin monet eivät ole olleet niin rehellisiä. Kutsua pre-trib-näkemystä saatanalliseksi, kuten Rosenthal on tehnyt, ei auta ketään tässä keskustelus-sa. Sellainen retoriikka vain aiheuttaa entistä suurempaa vastakkainasettelua näiden kahden näkemyksen välillä.  Kuitenkin kun pre-trib-vastustajat esittävät vääriä syytteitä pre-trib-näkemyksen historiasta, meidän on vastattava. Ja me todella vastaamme seuraavassa numerossamme, jossa esitämme selkeän esityksen pre-trib-tempauksesta neljänneltä tai viidenneltä vuosisadalta. Tämä esitys pre-trib-tempauksesta on melkein 1500 vuotta aikaisempi verrattuna 1830-lukuun ja varmasti johtaa ainakin muutokseen ne jotka edistä-vät suurta valhetta.


Pasi Toivosen kommentti

Kaveri joka on suomentanut toistakymmentä Cutting Edgen artikkelia, lähetti minulle tämän Timothy Icen artikkelin jossa hän puolustaa Pre-tribulation rapture –teoriaa. Vaikka en olekaan samaa mieltä Herra Icen kanssa, päätin julkaista yllä olevan artikkelin osoittaakseni että minulla ei ole tiukkaa sensuuria. Kirjoitan kuitenkin tämän vastineen, jossa selitän asioita omalta näkökannaltani.

Toiset kääntävät sanan ”Tribulation Period” sanoilla ”Suuri ahdistus”; toiset sanoilla ”Vihan aika”. Jos Tribulation Periodilla tarkoitetaan sitä seitsemän vuotista jaksoa joka alkaa siitä kun Antikristus vahvistaa Rauhansopimuksen, ja päättyy Jeesuksen Toiseen tulemukseen, teoriaa jonka tunnen läheiseksi voidaan kutsua nimellä ”Mid Tribulation rapture”. Jos Tribulation periodilla taas tarkoitetaan seitsemän vuoden jakson jälkimmäistä puoliskoa, jolloin Antikristus on jo rikkonut juutalaisten kanssa tekemänsä sopimuksen ja vainoaa heitä -- sekä kristittyjä – ankarasti, pidän itseäni Pre Tribulation rapturen kannattajana. Uskon että tempaus tulee ennen näitä hirvittäviä tapahtumia. Milloin tempaus sitten tarkalleen ottaen tapahtuu; sitä en tiedä. Harri Veijonen uskoo että se tapahtuu 45 päivää ennen kuin Antikristus hyökkää Jerusalemiin, ja että tähän menee vielä muutama vuosi. Se on paljon mahdollista. En ole turhaan sanonut häntä viisaaksi mieheksi!


Yleisesti uskotaan, että tilanne jossa Paavali kirjoitti Toisen Tessalonikalaiskirjeensä, oli sellainen että seurakuntalaiset uskoivat tempauksen jo tulleen ja että he eivät olleet päässeet mukaan. Pidän tätä tulkintaa oikeaan osuneena. Luku 2 alkaa näin:

”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä…”

Minä uskon että tässä puhutaan tempauksesta. Jakeessa 2 sanotaan näin:

”…niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä.”

Jos Tessalonikan seurakuntalaiset todella uskoivat tempauksen jo tulleen, niin minusta on loogista ajatella, että tämä ”Herran päivä” tarkoittaa tempauksen jälkeistä aikaa; aikaa joka alkaa tempauksesta ja päättyy Herramme Jeesuksen Kristuksen laskeutumiseen Öljymäelle. Jakeessa 3 mielestäni sanotaan selvästi, että Antikristus tulee ennen Herran päivää, joka alkaa tempauksesta. Toisin sanoen; ennen tempausta.

Monet ovat tulkinneet jakeet 7 ja 8 niin, että seurakunta temmataan pois jo ennen Antikristuksen ilmestymistä. He selittävät niin, että uskovat ovat Pyhän Hengen astioita, ja että kun Pyhä Henki lähtee pois maan päältä, seurakunta lähtee myös. Ja vasta tämän jälkeen Antikristus pääsisi laskeutumaan maan päälle. Tämä on huono selitys, koska, mikäli Pyhä Henki lähtisi pois maan päältä tempauksessa, kukaan ei voisi enää pelastua tämän jälkeen. Monet ovat selittäneet tämän ristiriidan niin, että ”ei Pyhä Henki itse asiassa lähdekään pois; Hän vain jotenkin muuttuu”. Jos Pyhä Henki ei lähdekään pois vaan ainoastaan muuttuu jotenkin ennen Antikristuksen tuloa, ei ole loogista myöskään odottaa tempausta. Mutta Leo Meller ja monet muut edelleen pitävät kiinni päähänpinttymästään, että seurakunta ikään kuin temmattaisiin pois Pyhän Hengen mukana, mutta Pyhä Henki ei itse asiassa lähdekään pois, vaan jotenkin muuttuu. Ei tässä ole mitään järkeä! Pyhä Henki kyllä poistaa maapallon yllä olevan näkymättömän kätensä, mutta ei tällä ole mitään tekemistä tempauksen kanssa.

Malakian Kirjasta löytyy mielenkiintoinen näkökulma tempaukseen. Luku 4 jae 5 kertoo:

”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.”

Mikäli profeetta Malakian mainitsema Herran päivä on sama kuin Toisen Tessalonikalaiskirjeen Herran päivä, tämä jae antaa lisää viitteitä tempauksen ajankohdasta. Monet tutkijat uskovat, että profeetta Elia on toinen Ilmestyskirjan luvussa 11 mainituista säkkipukuisista todistajista. Tällöin tempaus ei välttämättä tule kovin aikaisessa vaiheessa. Kuitenkaan tämä kohta ei kiellä sitä, etteikö tempaus voisi tulla melko piankin Rauhansopimuksen jälkeen, sillä käsitykseni mukaan nämä kaksi todistajaa ilmestyvät melko pian tämän sopimuksen solmimisen jälkeen. Mutta, nämä saarnaajat tekevät työtään kolme ja puoli vuotta, ja muista Raamatunkohdista päätellen voidaan olettaa että tempaus tapahtuu mieluummin saarnaajien uran loppupuolella kuin alkupuolella.

Matteus 24: 29-31:

”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”

Toiset tulkitsevat tämän tarkoittavan tempausta, toiset Jeesuksen Toista tulemusta. Minä kallistun ensimmäisen vaihtoehdon kannalle. Uskon että jakeessa 15 mainittu hävityksen kauhistus tarkoittaa hetkeä jolloin Antikristus rikkoo juutalaisten kanssa tekemänsä sopimuksen ja häpäisee Temppelin 3½ vuotta Rauhansopimuksen solmimisen jälkeen. Jakeessa 29 sanotaan: ”…kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa…” Koska jakeessa mainitaan sana ”kohta”, uskon että tässä eletään edelleen Ahdistuksen ajan puoliväliä. Lisäksi tämä auringon pimeneminen muistuttaa hämmästyttävästi Ilmestyskirjan luvun 6 jakeita 12-17. Luvun 7 jakeissa 9-17 mainittu suuri kansanjoukko kuvaa mielestäni paremmin ylöstemmattujen joukkoa kuin vainoissa surmansa saaneita. Esimerkiksi, jakeessa 14 sanotaan: ”…he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Eivät omassa veressään. Edelleen, miksi luvun 6 jakeessa 9 olevat marttyyrit ovat eri paikassa kuin luvun 15 jakeen 2 marttyyrit? Mielestäni harkitsemisen arvoinen vastaus on se, että ensimmäisessä kohdassa kerrotaan ennen tempausta kuolleista marttyyreistä ja jälkimmäisessä tempauksen jälkeen menehtyneistä. Vielä yksi asia, minä haluan pitää kiinni näkemyksestä että Ilmestyskirjan tapahtumat etenevät suhteellisen kronologisessa järjestyksessä, ainakin mitä tulee sinettien, pasuunoiden ja maljojen tuomioihin. Mikäli luku 6 kuvaisi Jeesuksen Toista Tulemusta (mikäli lähdetään siitä olettamuksesta että Ilmestyskirjan luvun 6 ja Matteuksen Evankeliumin luvun 24 tapahtumat kertovat samasta asiasta) – silloin Ilmestyskirjan tulkitsemisesta tulisi täysin mahdotonta puuhaa.

Edelleen, Matteus 24:30:n ei välttämättä tarvitse tarkoittaa Jeesuksen laskeutumista Öljymäelle. Siinä sanotaan, että ”Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla” ja että he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” Tässä ei sanota että Jeesus laskeutuisi maan päälle. Itse asiassa, siinä ei myöskään sanota sitä, että Itse Jeesus näkyisi taivaalla vaan Hänen merkkinsä. Tämä kohta antaa aivan uuden näkökulman tempaukseen. Kenties tempaus ei olekaan salainen. Kenties ihmiset näkevät Jeesuksen tai jonkin merkin taivaalla ja miljoonien ihmisten nousevan sitä kohden. Edelleen, jae 36 sanoo, että ”siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan…” Mielestäni tätä ei voi yhdistää Toiseen tulemukseen koska Danielin Kirjan luvun 12 laskelmat kertovat päivän jolloin Jeesus laskeutuu Öljymäelle. Myös kehoitus valvoa viittaa siihen että tässä puhutaan tempauksesta.

Lopuksi, mainitsen vielä sen, että olen eri mieltä parista asiasta Cutting Edgen kanssa. He nímittäin pitävät lähes varmana sitä, että ennen Kolmannen maailmansodan puhkeamista sekä Antikristuksen ilmestymistä tulisi lyhyt rauhan aika, jolloin Jerusalem julistettaisiin kansainväliseksi kaupungiksi ja Arafat saisi oman valtionsa. Tällöin Paavin olisi tarkoitus julistaa että kaikki maailman uskonnot ovat nyt yhtä; myös Kristinusko ja Islam. He perustelevat tämän väitteensä Bill Lambertin vuonna 1991 antamilla lausunnoillaan sekä Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvulla 5. Tämä lyhyen rauhan opetus on saanut minut melkein epätoivon partaalle. Kuitenkin, tarkemmin Raamattua tutkittuani olen huomannut, että näin ei välttämättä tarvitse olla. Luetaanpa kyseisen luvun jakeet 2-3:

”…sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, eihätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.”

Mikäli aikaisemmin kertomani väitteet pitävät paikkansa, tässä ei puhuta tapahtumista jotka johtavat Antikristuksen ilmestymiseen, vaan tapahtumista jotka tapahtuvat juuri ennen tempausta tai sitä hetkeä jolloin Antikristus rikkoo juutalaisten kanssa tekemänsä sopimuksen ja alkaa vainota heitä. Toisin sanoen, tällöin Antikristus on ollut vallassa jo jonkin aikaa, kenties vuosia, ja saanut aikaan jonkinlaisen rauhan sekä vakiinnuttanut sekasortoiset olot, jotka olivat seurausta Kolmannesta maailmansodasta. Entäpä sitten Bill Lambertin väitteet? Hänhän puhui lyhyestä rauhan kaudesta. Ensinnäkin, täytyy muistaa, että Raamattu ei kerro että tällainen rauha EI olisi mahdollinen. Toiseksi, viimeaikaisten tapahtumien valossa näyttää siltä, että Herra Lambert on nähtävästi muuttanut suunnitelmiaan viimeisten 10 vuoden aikana. World Trade Centeriin tehtyjen iskujen jälkeen tuntuu tosi kaukaiselta ajatella, että Paavi lähiaikoina julistaisi Kristinuskon ja Islamin olevan yhtä. Tämän vuoksi, mitään lyhyttä rauhaa ei välttämättä edes tule. Voi olla, että Yhdysvallat hyökkää lähiaikoina Irakiin ja sytyttää Kolmannen maailmansodan.

Toinen asia josta olen eri mieltä Cutting Edgen David Bayn kanssa liittyy Ilmestyskirjan luvun 19 jakeisiin 6-7. Siinä sanotaan näin:

”Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän sanovan: ’Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.”

Minusta ei voida tulkita niin, että seitsemän vuoden ahdistuksen aika vastaisi seitsemän päivän hääseremonioita, koska Karitsan häät vasta alkavat luvussa 19; sen jälkeen kun Babylon (USA) on tuhoutunut ja Harmageddonin taistelu alkamassa.

------------------------------------

Voi olla että olen tulkinnut Ilmestyskirjaa väärin. Voi olla että tässä artikkelissa on monia ristiriitaisuuksia. Kuitenkin, uskon että olen antanut arvokasta ajateltavaa, ja että te itse tekisitte omat johtopäätöksenne sen suhteen, kumpi tulkinnoista on parempi, minun vai Timothy Icen.

Terveisin,

Pasi ToivonenTAKAISIN