Angels Don't Play This Haarp

Advances In Tesla Technology

Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich

LUKU 13 -- ARMEIJAN EPÄSELVÄT VISIOT

Office of Naval Research ja Phillips Laboratory julkaisivat HAARP:ista seuraavanlaisen tiedonannon 4.11.1993:

"Tämä ehdotettu tutkimus suoritetaan käyttäen suuritehoisia radiolähettimiä luotaamaan ionosfääriä, yhdistettynä moderneihin tieteellisiin diagnostisiin instrumentteihin tutkimaan vuorovaikutteisuuden tuloksia."

"HAARP tullaan rakentamaan revontulten leveysasteille Alaskaan. Tämän tutkimuslaitoksen ainutlaatuinen piirre olisi suuritehoinen, suuritaajuuksinen radiolähetin varustettuna kyvyllä lähettää kapea energiasäde kohti haluttua aluetta taivaalla. Samanlaisia, kuitenkin vähemmän kyvykkäitä tutkimuslaitoksia on tänä päivänä monissa paikoissa maailmassa ja niitä operoidaan rutiininomaisesti tarkoituksena ionosfäärin tieteellinen tutkiminen. Yhdysvalloissa tällaisia systeemejä on Arecibossa, Puerto Ricossa ja Fairbanksissa, Alaskassa. Muita laitoksia on Tromssassa, Norjassa, Moskovassa, Nitzhni Novgorodissa ja Apatityssä, Venäjällä, Harkovassa Ukrainassa ja Dushanbessä, Tadzhikistanissa. Millään näistä olemassa olevista järjestelmistä, kuitenkaan, ei ole samanlaista kykyä taajuuksien yhdistelmiin tai säteiden kohdistus-tarkkuutta kuin suunnitellulla HAARP:illa."

Merkittävä ero HAARP:in ja muiden laitosten välillä on se että HAARP suunniteltiin kohdistamaan radiotaajuuslähetys kapeaan säteeseen. Siihen aikaan kun Eastlund keksi tahdistetun antennien menetelmänsä keskittää radiotaajuus-säteilyä maasta sadan kilometrin korkeuteen, paras tulos mikä voitiin saavuttaa oli WATIN MILJOONASOSA KUUTIOSENTTIMETRILLÄ. Käyttäen täysikokoista Eastlundin ionosfäärin kuumentajaa, voitaisiin saavuttaa taso joka olisi YKSI WATTI KUUTIOSENTTIMETRILLÄ, miljoonakertainen lisäys lähetetyllä energiamäärällä. Pienemmälläkään antennimäärällä, kuten ensimmäisen vaiheen HAARP, ei voida rehellisesti tehdä vertailuja muihin ionosfäärin kuumentajiin, sillä jopa tässä pienemmässä HAARP-lähettimessä olisi monta kertaa enemmän voimaa kuin missään mitä maailmassa on tällä hetkellä. Nämä muut ionosfäärin kuumentimet levittävät säteilyä ympäriinsä pikemmin kuin keskittävät sitä niinkuin tämä HAARP-lähetin.

Tapa jolla energiaa kohdistetaan voidaan visualisoida käyttämällä yhtä Eastlundin piirtämistä diagrammeista jonka hän aikanaan antoi patentin tarkastajalle. Tämä diagrammi näyttää vanhan teknologian syöttämässä energiaa ylös ionosfääriin kartion muotoisena säteenä joka laajenee ylöspäin mentäessä. Tämä uusi teknologia hyödyntää vastakkaista lähestymistapaa: tämä säteenä lähetettävä energia kohdistetaan tiettyyn pisteeseen ionosfäärissä. Se on tämä konsepti mikä erottaa Eastlundin konseptin muista olemassa olevista radiolähettimistä joita käytetään ionosfäärin kuumentamiseen. Se on tämä konsepti mitä kohti armeija kulkee, vaikka täysikokoista Eastlundin systeemiä ei tällä hetkellä käytetä. Tällä toisen vaiheen HAARP:illa tulee olemaan 4,7 - 10 miljardia wattia tehokasta säteilyvoimaa (ERP) joka lähtee ulos antenneista maan päällä. Kuitenkaan, tämä ei ole sitä mitä kaivattiin. Se mitä suunnittelu-tiimi haluaa olisi 100 miljardia wattia ERP:tä.

Geofysikaalinen luotaus

Vuoden 1990 suunnittelukokouksen yhteenvedossa, nämä HAARP-suunnittelijat omistivat muutaman sanan geofysikaaliselle luotaukselle. He sanovat että tämä on HAARP-lähettimen muiden sovellusten "sivutuote". Kun vuodet kuluivat, kuitenkin, tästä sovelluksesta tulee yhä tärkeämpi osa tätä projektia. Ajatusta että tätä työkalua, HAARP:ia, voitaisiin käyttää maapallon luotaamiseen ei koskaan paljastettu projektin ympäristöselonteossa. Tämä dokumentti sanoo että HAARP:ista tuleva radiotaajuus-säteily ohjataan ylöspäin ja että sillä ei ole vaikutusta asioihin maan pinnalla, kun taas muut HAARP-asiakirjat puhuvat vaikutuksista maan pinnalla. Kuitenkin, se on juuri tämä sovellus jolla saattaa olla kaikkein kauaskantoisimmat vaikutukset eläinten muuttoreitteihin ja ihmisten terveyteen.

Jotta ymmärtäisimme paremmin HAARP:in tätä sovellusta -- maapallon läpäisevä tomografia -- meidän täytyy paljastaa muutamia erilaisia dokumentteja. Ensiksi, katsotaanpa uudestaan tähän vuoden 1990 HAARP-yhteenvetoon, johon kuuluu osio joka käsittelee erittäin matalien taajuuksien luomista sekä hyvin matalataajuisia (ELF- ja VLF-) aaltoja. Nämä energia-aallot lähetetään ylös antenni-rykelmästä (HAARP) siihen tapaan että ne "tuottavat virtualisen antennin ionosfääriin radioaaltojen säteilyttämiseksi" takaisin maapallolle. Tämä antenni joka luodaan ionosfääriin sitten säteilee, tai lähettää takaisin, jaksottaista (pulssitettua) taajuutta. Se läpäisee sitten maan pinnan, antaen armeijalle kyvyn paikallistaa maanalaisia suojia, ydinlaitoksia, öljykenttiä, tunneleita, sekä muita luonnollisia ja ihmisen rakentamia muodostelmia.

Tämä toinen dokumentti joka selittää tätä sovellusta paljastetaan vasta ohjelman myöhemmässä vaiheessa. Vuonna 1994 Yhdysvaltain Senaatti pysäytti lisärahoituksen tälle projektille kunnes armeija tekee yhteenvedon suunnitelmistaan joihin liittyi täydellinen ohjelma maapallon läpäiseväksi tomografiaksi.

Senaatti jatkoi armeijan kritisoimista siitä että se ei tuonut esiin täydellistä suunnitelmaa tämän erityisen kyvyn toteuttamiseksi osana HAARP-ohjelmaa. He käskivät armeijaa tulemaan takaisin yksityiskohtaisemman suunnitelman kera ennenkuin he saisivat yhtään lisää rahaa.

Palapelin kolmas informaatiota sisältävä pala tuli esiin radiohaastattelussa 23.12.194, jossa Linda Moulton Howe haastatteli HAARP-ohjelman johtajaa John Heckscheriä. Heckscher ilmaisi turhautumisensa siitä että hän ei kykene etenemän tässä projektissa Senaatin toimien takia. Hän teki selväksi että HAARP ei voisi jatkua jolleivät "non-proliferation" -ihmiset anna kunnollisia dokumentteja jotka selkiyttäisivät maapallo läpäisevää tomografiaa HAARP-projektin tehtävänä. Nämä "non-proliferation" -ihmiset joihin Heckscher viittaa ovat näitä Pentagonissa ja muualla jotka kehittävät suunnitelmia maanalaisten sotilaallisten laitosten, erityisesti ydinaseiden tutkimus- ja kehityslaitosten sijoittamisesta.

Meidän tutkimuksemme, sekä itsenäisten tiedemiesten kritiikki, nosti esiin kysymyksiä siitä että toimisiko maapallon läpäisevä tomografia sodan aikana. Toimiakseen se tarvitsee instrumentteja maan päällä, tai ainakin hyvin matalilla korkeuksilla. Meidän tekninen tarkastelumme osoittaa että olisi hyvin vaikea toteuttaa tämä taistelutilanteessa. Mutta sitä voitaisiin käyttää muissa tilanteissa. Sitä voitaisiin käyttää rauhansopimusten vahvistamisessa missä luodattava valtio sallisi USA:n armeijan sijoittaa sensoreita maan päälle.

Maapallon läpäisevää tomografiaa voitaisiin käyttää myös mineraalien ja öljyn etsintään.

Öljyn etsiminen on eräs monista HAARP-kokeista joka ei ole osa arvioitua 175 miljoonan dollarin budjettia, joka on tarkoitettu projektin kahdelle ensimmäiselle vaiheelle.

Saadakseen selville lisää maapallon läpäisevien säteiden suunnitelmista, nämä kirjailijat ottivat yhteyttä HAARP-ohjelman johtajaan helmikuun lopulla vuonna 1995. Hän sanoi että hän käyttäisi "taajuuden termein, kuten 10 tai 20 Hertziä (pulssia per sekunti) tai kenties yhden Hertzin tyyppisiä aaltoja". Tämä taajuusalue on hyvin mielenkiintoinen seikka. Nämä taajuudet ovat niitä samoja hallitsevia taajuuksia joilla ihmisaivot normaalisti toimivat! Tästä potentiaalisesta vaikutuksesta keskustellaan myöhemmässä luvussa.

Ajatus HAARP:in käyttämisestä maapallon läpäisevän tomografiaan oli esillä aivan HAARP-projektin alusta asti. Se että tätä työkalua voitaisiin käyttää tämän projektin "sivutuotteena" oli aina tunnettua mutta siitä vaiettiin. Kuitenkin, tätä käyttötarkoitusta on täytynyt pitää esillä myytäessä tätä projektia USA:n senaatille. Odottamaton seuraus oli että Senaatti antoi etusijan tälle näkökohdalle.

Se tosiasia että tämä systeemi lähetä valtavia määriä energiaa ionosfääriin, ja palauttaa suuren osan tästä energiasta takaisin maan pinnalle mahdollisen ionosfäärisen vahvistuksen kera tai saaden aikaan varautuneiden hiukkasten sateen, on hälyttävää. Potentiaalisia ympäristövaikutuksia ei ole täysin selvitetty, ja kaikkein todennäköisimmin niitä ei edes ymmärretä kunnolla.

HAARP-projektin vastustajat eivät saaneet selville näitä käyttötarkoituksia ennenkuin vasta vuoden 1994 lopulla, ja Kongressin asiakirjat olivat ainoa lähde jotka vahvistivat tämän niihin aikoihin. Me emme voineet selkeästi saada selville faktoja ennenkuin tammikuussa 1995, sen jälkeen kun viranomaiset olivat jo antaneet luvan jatkaa HAARP-kokeita. Ainoa jäljellä oleva muuri jonka USA:n senaatti oli pystyttänyt oli kysymys rahoituksesta. Tämä kysymys ratkaistiin osittain vuonna 196 puolustusbudjetin rahoituksessa johon sisältyi 10 miljoonaa dollaria HAARP:ille.

ELF/VLF -aaltojen luominen

Tällaisia aaltoja ei käytetä Puolustusministeriön kommunikaatiojärjestelissä. Tällä hetkellä, aaltoja tuottavat "laivaston olemassaolevat antenijärjestelmät Wisconsinissa ja Michiganissa. Koska tämä tutkimusalue näyttää lupaavalta, ja koska Puolustusministeriöllä on vaatimuksia ELF:n ja VLF:n osalta, se on jo ensisijainen yllyke ehdotetulle HAARP-tutkimusohjelmalle."

"Ensisijaisena yllykkeenä" tämä taas osoittaa että tämä projekti on tärkeä armeijalle Puolustusministeriön sovellusten termein. Kommunikaatio-mahdollisuuksien tuolla puolen, tämäntyyppisiä radiotaajuuksia voitaisiin käyttää manipuloimaan ionosfäärin säteilyvyöhykkeitä tavalla mikä sallisi satelliittien toimivan turvallisesti näillä alueilla ilman pelkoa satelliittien elektronisten osien vaurioitumisesta. Tästä käyttötarkoituksesta keskusteltiin Eastlundin patenteissa samoin kuin HAARP:in asiakirjoissa.

Mahdollisuus käyttää HAARP:ia näihin moniin tarkoituksiin viehättää armeijaa erityisesti nyt kun rahoitus on yhä suurempi kysymys kaikissa USA:n hallituksen virastoissa. Tämä HAARP voisi sulauttaa yhteen usean puolustusjärjestelmän kulut yhdistämällä ne yhdeksi työkaluksi.

Toinen merkittävä asia josta ympäristöselonteossa ei keskustella juuri lainkaan on käynnissä oleva tieteellinen keskustelu ELF-aaltojen vaikutuksesta eläviin organismeihin, mukaan lukien ihmiset. Armeijan edustaja, Tri. Klanenberg, eräässä projektiin liittyvässä kuulemistilaisuudessa, teki huomautuksen viitaten suureen määrään asiakirjoja jotka sisältävät materiaalia HAARP:in lähettämistä lukuisista säteily-lajeista ja sanoi sitten: "Minä jaan teidän huolenne."

Armeija, erityisesti Ilmavoimat ja laivasto, suorittavat laajaa tutkimusta ELF-aaltojen negatiivisista vaikutuksista. Nämä vaikutukset on hyvin dokumentoitu perustutkimuksella joka laajenee geometrisesti joka vuosi. Hallitus kätevästi johtaa toisaalle julkisissa kuulemistilaisuuksissa esiin nostetut huolet vähättelemällä näitä tutkimustuloksia ja manipuloimalla riskejä. Tämä oli sama taktiikka jolla hallitus mainosti muita sotilaallisia järjestelmiä samalla kun vähätteli yleisön huolia alueilla kuten ydinkokeet, kokeet LSD:llä pahaa-aavistamattomiin ihmisiin, säteilykokeet ihmisiin joita ei ollut informoitu riskeistä sekä monilla muilla alueilla - kansallisen turvallisuuden verhon suojissa.

Elektronien kiihdyttäminen

HAARP sallisi armeijan muokkaavan ionosfääriä tavalla mikä tehokkaasti estäisi satelliiteista käsin tapahtuvan maanpinnan tarkkailun halutun alueen yltä. Täten armeija voisi helpommin "kunnostaa ionosfääriä niin että se parantaisi HF- (korkeataajuista) sähkönjohtokykyä niinä jaksoina jolloin luonnollinen ionosfääri on poikkeuksellisen heikko. Tätä voitaisiin potentiaalisesti hyödyntää pitkänmatkan korkeataajuiseen kommunikaatioon/vakoiluun."

Eastlund ja muut visioivat tätä käyttötarkoitusta aiemmin.

Tämä HAARP-laitos sijaitsee paikalla joka oli alunperin tarkoitettu "horisontin taakse näkevän tutkan" valvomoksi, mutta tästä luovuttiin kylmän sodan lopussa halituksen asiakirjojen mukaan. Tämä HAARP-laitos sallii hallituksen korvaavan tämän tutkan monipuolisemmalla laitoksella.

Nämä projektiot jotka HAARP-teknologia korvaa tekevät siitä potentiaalisesti yhden kaikkein voimakkaimmista ja kustannustehokkaimmista asejärjestelmistä joita armeija on koskaan kehittänyt, ja se on samalla potentiaalisesti eräs kaikkein vaarallisimmista aseista lämpöydinaseen kehittämisen jälkeen.

Ionisaation luominen

HAARP:ia kuvailevien armeijan dokumenttien tässä osiossa, ionosfääristen prosessien kontrollointi sallisi armeijan säilyttää tietoliikenneyhteydet ydinaseiden tuhoamien ionosfääristen alueiden yllä, sekä sallisi ohjusten paremman jäljittämisen. Tämä dokumentti mainitsi myös vuoden 1992 satelliitti-kokeen joka testasi tätä teoriaa, käyttäen "kuumenninta Alaskassa".

Ainoa toinen tunnettu kuumennin Alaskassa on HIPAS, Alaskan yliopistolle kuuluvassa laitoksessa lähellä Fairbanksia. HAARP ei ollut valmis vielä vuonna 1992.

Tällä käyttötarkoituksella täytyy olla jotain tekemistä ionosfäärin kontrolloimisen ja manipuloimisen kanssa sotilaallisiin tarkoituksiin. Tähän teknologiaan joka saa aikaan nämä efektit viitataan useissa APTI:n patenteissa.

Kalteva HF-kuumennin

Tämä alue pitää sisällään sateen projektoinnin/heijastamisen muuttaakseen ionosfääriä 1.000 kilometrin korkeudella tai korkeammalla. Tämä on mielenkiintoinen kyky, ottaen huomioon armeijan joka on sanonut että alue johon HAARP vaikuttaa olisi pääsääntöisesti kohtisuoraan laitoksen yläpuolella. Ajatusta että että sädettä saatettaisiin ohjata tavalla että se kulkee vinosti ei täysin kerrottu tässä ympäristöselonteossa. Pointti tässä on että tämä laite voi muokata ionosfääriä laajalta alueelta, ei ainoastaan kuumentimen yläpuolelta.

Kalteva HF-kuumennin on käyttökelpoinen horisontin taakse näkevää tutkaa ajatellen, kuten myös moniin muihin armeijan kaipaamiin käyttötarkoituksiin. Me puhuimme ohjaamisesta aiemmin, kun keskustelimme HAARP-lähettimen käytöstä armeijan pitkään kaipaamana RF-säteilyaseena. Eräs ilmavoimien kapteeni, joka raportoi uusista teknologioista sotilaallisessa konferenssissa vuonna 1984 oli ensimmäinen joka julkisesti puhui tämän kaltaisesta käytöstä. Tällainen ase voisi lamaannuttaa ihmiset sekä häiritä heidän henkisiä toimintojaan.

Ionisoivien kerrosten luominen alle 90 kilometrin korkeuteen

Tällainen käyttö on jo osoitettu mahdolliseksi, Ilmavoimien ja laivaston HAARP-yhteenvedon mukaan.

"Ilmavoimat erityisesti on toteuttanut tämän konseptin, jolle on annettu nimi 'keinotekoinen ionosfääinen peili', siihen pisteeseen että kyetään esittelemään sen tekninen käyttökelpoisuus sekä ehdottamaan uusia suunnitelmia toteuttamaan 'proof-of-concepts' -kokeita."
Tämä konsepti johtaa lukuisiin muihin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien "horisontin tulle puolen näkevä tutka, HF/VHF/UHF -vakoilu mukaan lukien risteilyojusten jäljittäminen".

Ajatus että yhtä työkalua voidaan käyttää näiden kaikkien kykyjen saavuttamiseen on tyrmistyttävä. Kuitenkaan, hallituksen dokumenteissa ei kerrota mahdollisista riskeistä. Tätä projektia ei ole katsastettu, sillä informaatiota on paljastettu hyvin rajoitetusti, ja tämä on estänyt objektivisemmilta tarkkailijoilta ja muilta tiedemiehiltä tilaisuuden pohtia HAARP:ia. Tämä fundamentaalinen kysymys, johon ei ole vielä vastattu ja jota ei ole edes esitetty, kohdistuu riskeihin jotka yhdistetään tämän ylemmän ilmakehän elintärkeän osan stimuloimiseen.

Se mitä HAARP-suunnittelijat toistavat yhä uudestaan kun viitataan ionosfäärin kuumentamiseen on, että he ovat varmoja että he voivat "merkittävästi muuttaa sen termaalista, valontaittamis- ja säteilyluonnetta laajalla sähkömagneettisella (radiotaajuus) ja optisella spektrillä. Energian keskittäminen tiettyyn pisteeseen on ainutlaatuinen aspekti josta suunnittelijat ovat niin innoissaan.

Yhteenvetona, sotilaallisten asiakirjojen mukaan, meillä on projekti joka on suunniteltu toteuttamaan konseptit joista alunperin keskusteltiin helmikuussa 1990 ja jota haudattiin mielessä vuosia aikaisemmin. Suunta jota kohti armeija oli kääntymässä tutkimuksissaan oli lopultakin mahdollinen Eastlundin keksimän ionosfäärin kuumentimen myötä, joka on kaikkein voimakkain Energia-ase joka on koskaan keksitty.

Armeijan mukaan, tällä laitteella oli mahdollisten käyttötarkoitusten suurin kokoelma. Nämä ovat käyttötarkoituksia jotka Eastlund on jo osoittanut toimiviksi USA:n patenttitoimiston iloksi ja armeija on myös testannut näitä. Oli selvää että jos armeija, yhteistyössä Alaskan yliopiston kanssa Fairbanksissa, kykenisi osoittamaan että tämä uusi maanpäällinen "Star Wars" -teknologia toimii, he molemmat voittaisivat. Armeijalla olisi suhteellisen edullinen puolustuskilpi suunnittelijoiden taloudellisesti saavutettavissa, ja tämä yliopisto saisi tunnustusta siitä että se oli mukana kehittämässä laitetta kaikkein voimakkaimpaan geofysikaaliseen manipulointiin ilmakehässä suoritettujen ydinkokeiden jälkeen. Ne mitä kokeiden menestyksellisestä suorittamisesta seuraisi olisivat armeijan tulevaisuuden megaprojekteja, sekä suuria markkinoita Alaskan maakaasulle.

Kun katsotaan muihin patentteihin jotka on rakennettu Eastlundin keksinnöille, tulee selvemmäksi kuinka armeija suunnittelee käyttävänsä tätä HAARP-lähetintä. Se tekee myös hallituksen kiistämisestä vähemmän uskottavaa. Armeija tietää miten he aikovat käyttää tätä teknologiaa, ja on myös tehnyt tämän selväksi heidän dokumenteissaan. Armeija on tarkoituksellisesti johtanut yleisöä harhaan, taitavien sanaleikkien kautta, sekä suoralla valheinformaatiolla.

Nämä yllä mainitut mahdollisuudet näyttävät hyviltä ajatuksilta kaikille jotka uskovat että kotimaata pitäisi puolustaa ja maailmasta tehdä turvallisempi paikka. Nämä edistysaskeleet näyttävät järkeviltä niiden mielestä jotka ovat huolissaan siitä että yhä suurempi määrä kansallisesta tuottavuudesta käytetään entistä kalliimpiin asejärjestelmiin aikana jolloin hallituksen rahankäyttö ei ole enää hallinnassa.

Kuitenkin, mahdolliset käyttötarkoitukset joita HAARP-dokumentit eivät selitä, ja mitkä voidaan löytää ainoastaan Ilmavoimien, Laivaston ja muiden hallituksen virastojen asiakirjoista, ovat hälyttäviä. Edelleen, tällaisten energiamäärien huolimaton käyttö voisi vaurioittaa meidän luonnollista suojakilpeämme, ionosfääriä.

Se mitä armeija ei sano on että he eivät tiedä mitä tarkasti ottaen tulee tapahtumaan. Pitäisi muistaa että tämä projekti edustaa suurimpia energiatasoja joita isoilla pojilla jotka leikkivät isoilla leluilla on koskaan ollut. Tämä projekti on koe, ja kokeita suoritetaan kun me haluamme saada selville jotakin mitä me emme jo tiedä. Joten mitä tapahtuu? Kun me saamme selville vastauksen, saattaa olla liian myöhäistä katua.


Takaisin