Angels Don't Play This Haarp

Advances In Tesla Technology

Copyright 2004 by Jeane Manning & Nick Begich

LUKU 15 -- PSYKOSIVILISOITU YHTEISKUNTA JA CIA

Tämä luku tutkii monimutkaista aihetta -- sähkömagneettisten aaltojen käyttämistä mielen manipulointiin. Tämä materiaali on muokattu yksinkertaisempaan konseptiin ja sen voi ymmärtää ilman suurta teknistä tietämystä. Eräs näiden kirjailijoiden ensisijaisista päämääristä on saada nämä konseptit tavallisen ihmisen ymmärrettäväksi.

Ajatus HAARP-järjestelmän käyttämisestä mielenhallintaan on iso askel eteenpäin ionosfääristä. Matalan tason sotilaallisille suunnittelijoille se saattaa hyvinkin olla. Kuitenkin, tarkasteltuamme huolellisesti mahdollisuuksia joita HAARP-sopimuksen asiakirjoissa ja suunnittelu-asiakirjoissa on kuvattu, yhdistettynä Ilmavoimien materiaaliin jota nämä kirjailijat ovat saaneet kerättyä, nämä mahdollisuudet ovat todettavia. Tätä HAARP-järjestelmää voidaan käyttää tahtomatta tai tieten tahtoen muuttamaan henkisiä funktioita. Nämä seuraavat luvut informoivat lukijaa ja nostavat esiin vakavia kysymyksiä koskien sitä mitä HAARP-projektin takana saattaa olla piilossa.

"Minä näen ajan jolloin meillä on keinot, ja täten, väistämättä, houkutus manipuloida kaikkien ihmisten käyttäytymistä ja älyllisiä toimintoja aivojen ympäristön ja biokemian manipulaatiolla." Tämä New York Timesissa vuonna 1986 ilmestynyt artikkeli lainasi Tri. David Krechiä Berkeleyn yliopistosta, joka ennusti uuden teknologian josta tulisi tulevina vuosina totta. Työ tällä alueella on mennyt paljon pidemmälle kuin mitä kukaan olisi pitänyt mahdollisena muutama vuosi sitten. Nämä edistysaskeleet nostavat esiin syvällisen kysymyksen jota pitäisi käsitellä rehellisesti ja avoimesti, pohtien niiden pitkäaikaisia vaikutuksia. Edelleen, ionosfäärin käyttö antennina USA:n tai minkä tahansa muun maan taholta tarkoituksena manipuloida armeijaa itsekkääseen tapaan luultavasti rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisten organisaatioiden pitäisi kieltää tämä.

Tri. Jose M.R. Delgado, Marylandista, on tutkinut ihmisaivoja ja on julkaissut tuloksensa ammatillisissa papereissa vuodesta 1952 lähtien. Hän sai koulutuksensa Espanjassa ja hän tuli Yhdysvaltoihin tekemään töitä Yalen yliopistossa vuonna 1950. Hänestä tuli fysiologian professori Yalessa jossa hän jatkoi tutkimustyötään keskittyen mielenhallintaan. Hänen varhainen työnsä pyrki selittämään ihmisaivoja ja hän teki siitä yhteenvedon vuonna 1969, kirjassaan nimeltä Physical Control of the Mind: Toward a Psychosivilized Society. Tämä varhainen teos käsitteli pääasiassa eläinten tutkimista, ja siihen liittyi eläinten aivoihin asennettavat elektrodit. Hän sai selville että johtamalla sähkövirtaa kohteena olevan aivoihin hän kykeni muokkaamaan sen käyttäytymistä. Delgado löysi että hän kykeni luomaan lukuisia efektejä unesta hyvin kiihtyneeseen mielentilaan. Hänen myöhemmät tutkimuksensa suoritettiin langattomasti; hänen kaikkein edistyneimmissä kokeissaan ei käytetty elektrodi-implantteja lainkaan. Toisella tavalla kerrottuna, hän saavutti aivoja muokkaavat efektit etäältä, ilman minkäänlaista fyysistä kontaktia tai laitetta joka olisi liitetty manipuloitavaan elolliseen olentoon. Tri. Delgado löysi että muuttamalla taajuutta ja aaltomuotoa hän kykeni täydellisesti muuttamaan heidän ajatteluaan ja emotionaalista tilaansa.

Tri. Delgadon työ asetti perustukset monille muille tutkijoille, samalla kun se avasi väärinkäytön mahdollisuuden hallitukselle. Kirjansa sivulla 229 hän lainaa UNESCO:n perustuslakia joka yhdistettynä hänen työhönsä ja kirjaansa on pelottava: "Koska sota alkaa ihmisten mielissä, se on ihmisten mielissä että rauhan defenssit täytyy rakentaa." Se on ajatus, kontekstissa Delgadon työhön, joka haiskahtaa siltä että se on peräisin Orwellin teoksesta 1984.

Gordon Thomasin kirjassa Journey into Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Mental Abuse, joka kertoo CIA:n mielenhallinta-teknologiasta, keskustellaan myös Tri. Delgadon tutkimuksessa. Tri. Gottlieb, joka työskenteli CIA:n tutkimus- ja kehitysvirastossa tarkasteli Tri. Delgadon tutkimuksia vuonna 1969, etsiessään mahdollisia käyttötarkoituksia tälle teknologialle. Tuohon aikaan, teknologia oli edelleen alkeellista, vaikkakin CIA jakoi Tri. Delgadon vision tekniikoista jotka sallisivat "psykosivilisoidun yhteiskunnan".

Tänä ajanjaksona, eräs neurokirurgi Tulanen yliopistosta, Tri. Robert G. Heath, toi tämän näkymän lähemmäksi todellisuutta sillä kun hän puuhasteli aivojen sähköisen stimuloinnin parissa. Kuten eräs tutkija hiljattain selitti: "Kuten Tri. Delgado, tämä neurokirurgi päätteli että ESB (aivojen sähköinen stimulointi) voisi saada aikaan hallusinaatioita samoin kuin pelkoa ja iloa. Se voisi kirjaimellisesti manipuloida ihmisen tahtoa niin haluttaessa."

CIA:n mielenkiinto mielenhallintaa kohtaan alkoi Korean sodassa, jolloin pohjoiskorealaiset esittelivät taitojaan tällä alueella jota ei ollut aiemmin nähty Lännessä. CIA käynnisti merkittävän tutkimusohjelman tällä alueella josta seurasi useita epäonnistumisia. Jotkut näistä skandaaleista peitettiin mutta ne tulivat ilmi kuten tapaukset joissa Kanadan kansalaisia manipuloitiin henkisesti ilman heidän suostumustaan, tai tuhansien yliopisto-opiskelijoiden ja armeijan henkilökunnan hoitaminen LSD:llä.

CIA:lle, Tri. Delgadon "langattomat" vaikutukset olivat ajatuksia herättäviä. Hän sai selville että eläimiä voidaan laittaa sähkömagneettisen kentän (EMF) sisälle ja manipuloida ilman minkäänlaista fyysistä kontaktia. Edelleen, "kentät joita Delgado käytti olivat voimakkuudeltaan vain viideskymmenesosa maapallon magneettikentän voimakkuudesta... Kuitenkin, kun tämä signaali käännetään tietyille taajuuksille, Delgado pystyy tekemään paljon enemmän kuin saamaan apina uniseksi." ["Omni Magazine", helmikuu 1985] Muut tutkijat arvostavat näitä teknologioita yhä suuremmassa määrin, ja tietokanta on saavuttanut varmuustason jota ei ymmärretty kymmenen vuotta sitten.

Tänään, lukuisia työkaluja aivojen kehittämiseksi on markkinoilla. Hyvin kehittyneitä aivojen biopalaute-laitteita on myös kehitetty joita käytetään opettamaan yksilöitä muuttamaan omaa aivo-aktiviteettiaan halutumpiin tiloihin. Näitä laitteita käytetään auttamaan ihmisiä joilla on erilaisia henkisiä häiriöitä sekä muita saavuttamaan korkeampia henkisiä tiloja. Näitä laitteita voidaan verrata henkisiin voimistelulaitteisiin jotka on suunniteltu luomaan yksilöllisesti kontrolloituja harjoitusohjelmia aivoille, joista tuloksena on parantunut henkinen toiminto.

Täytyisi pitää mielessä että John Heckscher, HAARP-ohjalman johtaja, teki haastattelussa selväksi että taajuudet ja energiamäärät joita HAARP:issa käytetään olivat kontrolloitavia ja joissakin sovelluksissa niitä voitaisiin lähettää pulssimaisina 1-20 Hertzin taajuudella. Tämä taajuuksien ja energiatasojen vaihteluväli, hän myös sanoi, oli kapea, mutta erotettavissa maapallon omasta lähetyksestä. Heckscher vahvisti tämän huomion kun hän sanoi: "Näillä ELF/ULF -aalloilla joita luodaan HAARP:illa polaarisen suihkuvirtauksen vuorovaikutteisuuden kautta on niin matalat energiatasot verratuna olemassaolevaan taustaan että tarvitaan erityisiä vastaanottajia niiden löytämiseksi."

Kysymyksessä on yksi kontrolloiduista koossapysyvistä signaaleista joka, kuten me mainitsimme ylempänä, voi olla yksi viideskymmenesosa maapallon luonnollisesta kentästä ja kuitenkin sillä on huomattavia vaikutuksia aivojen aktiviteettiin. Tämä HAARP-järjestelmä luo valtavan koossapysyvän sähkömagneettisen kentän mitä voitaisiin verrata Delgadon EMF:ään, paitsi että HAARP ei täytä huonetta; se potentiaalisesti täyttää Arizonan kokoisen alueen ja mahdollisesti kokonaisen pallonpuoliskon. Periaatteessa, tämä HAARP-lähetin tässä sovelluksessa lähettää energiaa mikä on samalla tasolla maapallon kanssa, mikä on 50 kertaa enemmän kuin mitä Tri. Delgadon langattomissa kokeissa tarvitaan. Se mitä tämä tarkoittaa on, että jos HAARP säädetään oikealle taajuudelle, käyttäen juuri oikeita aaltomuotoja, kokonaisen alueen ihmisten henkinen häiriötila voisi tapahtua tarkoituksella tai lähetyksen sivuvaikutuksena.

Toinen tärkeä tekijä on syklotroni-resonanssi. HAARP-signaali käyttää tätä konseptia säteilytetyssä energiassaan. Syklotroni-resonanssin vaikutus on suuri reaktioiden lisääntyminen ionosfäärissä sekä elävissä organismeissa maan pinnalla, tietyissä olosuhteissa. Varatut hiukkaset ovat mukana elävien solujen monissa aktiviteeteissa, ja syklotroni-resonanssi sallii energian siirtymisen saaden ionit liikkumaan nopeammin. Se on tämä syklotroni-resonanssi joka sallii hyvin heikkojen sähkömagneettisten kenttien, yhdessä maapallon magneettikentän kanssa, saada aikaan merkittäviä biologisia vaikutuksia. Se tapahtuu koska tällä totaalisella efektillä on vaikutus tiettyihin hiukkasiin oikeale taajuudelle säädettynä. Yhdistettynä maapallon normaaleihin magneettikenttiin, on tärkeää huomioida, että ainoastaan ELF-taajuuksilla (1-100 Hertziä) näyttää olevan biologisia vaikutuksia.

Syklotroni-resonanssi voidaan visualisoida hiukkasena joka kieppuu kuten kierteinen jousi ja sitten ruuvautuu suoraan soluseinän läpi sisälle soluun. Tämä efekti on eräs tärkeimmistä huomion otettavista seikoista sähköisessä lääketieteessä. Jossain määrin tämä selittää miksi ei-ionisoivat säteilytasot tuottavat sellaisia efektejä kuin mitä ne tuottavat. Toisin sanoen, syklotroni-resonanssi tarjoaa olosuhteet missä voi tapahtua merkittävää vuorovaikutusta, saaden aikaan kemiallisia reaktioita tai muita reaktioita. Energian manipulointia, kun sitä sovelletaan, voidaan käyttää nostamaan ihmisten potentiaalia tai tekemään heille pahaa. Se on tässä missä reaktioita tapahtuu johtaen hyviin, neutraaleihin tai negatiivisiin terveysvaikutuksiin.

Tämä syklotroni-resonanssin konseptia sovellettiin tutkimuksessa jota U.S. Naval Medical Research Center suoritti. He kykenivät soveltamaan ulkoisia kenttiä siihen tapaan että se vaikutti rottien aivojen kemiaan. Näitä samoja efektejä voidaan luoda ihmisiin. Laivaston tutkimus osoitti että he kykenivät vaikuttamaan litium-ioniin jota on luontaisesti aivoissa samalla tavalla kuin että tätä litiumia olisi lisätty ulkoisesti (kemiallisesti) aivoihin -- litium on voimakas masennusta karkoittava aine. Kerrottuna toisella tavalla, sinä voisit sanoa että harmonisoimalla tai resonoimalla luonnollisesti aivoissa olevien kemikaalien taajuudella, sinä voit vahvistaa niiden potentiaalia ihmisruumiissa, täten luoden samanlaisia kemiallisia muutoksia kuin mitä olisi tapahtunut antamalla massiivisia määriä kemikaalia ulkoisesti.

Eräs tämän tiedon sotilaallinen sovellus olisi antaa viholliselle taistelukentällä jotain tiettyä kemikaalia veden tai ilman kautta, tai jotain muuta tietä ja sitten aktivoida tämä kemikaali kun se on heidän ruumiissaan. Se aiheuttaisi lamaannuttavia vaikutuksia. Kemikaalimäärät olisivat sellaisenaan vaarattomia mutta muuttuisivat oikeaa taajuutta lähettämällä myrkyllisiksi. Tämä olisi tapa jolla valtio voisi kiertää kemialliset aseet kieltävät sopimukset. Ilmavoimien dokumenteissa ymmärretään ja kuvaillaan tämä teknologia. ["Final Report On Biotechnology Research Requirements For Aeronautical Systems Throught the Year 2000", Southwest Research Institute, San Antonio, Texas, 1982] Nämä dokumentit tarjoavat selkeän esimerkin "sähköisestä lääketieteestä" jota Tri. Patrick Flanagan ennusti syyskuussa 1962. Valitettavasti, armeijan sovelluksia kehitetään väärin tarkoituksiin.

Parempi sovellus tälle teknologialle olisi tasapainottaa ihmisten kemikaalien määrä käyttäen pieninä annoksina käytettävien kemikaalien yhdistelmiä huolellisesti säädettyjen lähettimien kera. Tätä teknologiaa sovelletaan parantamiseen Euroopassa ja Aasiassa laseria hyödyntävän akupunktio-tekniikoiden kautta jonka näiden alueiden tutkijat ovat tehneet täydelliseksi. Tri. Reijo Mäkelä on kehittänyt hoitojärjestelmän jolla muokata ruumiin energiatasoja sellaiseen tapaan että se saa aikaan kemiallisia muutoksia johtaen potilaan paranemiseen. Tri. Mäkelän töihin sisältyy syövän, diabeteksen ja muiden tautien hoito. Hän on luennoinut Euroopassa ja Aasiassa metodeista joita hän käyttää ja hän on arvostettu vaihtoehtoisen lääketieteen johtaja. Hän on kouluttanut lukuisia tekniikoita Euroopassa sekä toimii klinikoissa Espanjassa ja Suomessa. Menestyksensä seurauksena johon kuuluu 12.000 potilaan parantuminen 12 vuodessa, yli 600 potilasta liittyi yhteen perustaakseen organisaation tukemaan Tri. Mäkelän tutkimustyötä. Ajatus että ryhmä potilaita liittyisi yhteen jonkin päämäärän takia on tuntematon USA:ssa.

Tämä HAARP säteilyttää energia-pulsseja, ja nämä aaltomuodot joista dokumenteissa puhuttiin ovat niiden aallonpituuksien sisällä joista tiedemiehet sanovat että ne ovat vastuussa mielen ja ruumiin kontrolloimisesta sekä manipuloimisesta. Tämä on tärkeä tekijä jota armeija ei koskaan paljasta missään dokumenteissaan, varsinkaan ympäristöselonteossa.

Vaikutuksiin joita Delgadon tiimit tutkivat Espanjassa kuuluu eläinten käyttäytymisen muokkaaminen, bakteerien kasvun rajoittaminen, sekä rottien luunmurtumien parantaminen. Sähkömagneettiset kentät (EMF) ovat myös aikaansaaneet joitakin efektejä joilla on negatiivisia haarautumia, mukaanlukien geneettiset mutaatiot hedelmäkärpäsillä sekä epämuodostumat kananpoikien sikiöillä. Se mihin tämä vihjaa on että nämä matalan energiatason efektit muuttavat solujen rakennuspalikoita jotka sitten muuttavat ruumiin komponentteja jotka sitten muuttavat itse ruumista. Tästä kehkeytyy sitten suuria ongelmia ihmisille kun tätä sovelletaan ihmisten psykologiaan. Tiedemiehet ovat tienneet jo jonkin aikaa että suuret määrät tällaista säteilyä voivat lämmittää (ionisoiva säteily) ruumista, mutta he ovat olettaneet että matalat tasot eivät ole ongelma. Kuitenkin, nykyinen tutkimus, mukaanlukien sotilaallinen tutkimus, osoittaa etä tämä ei ole totta. "Heikot sähkömagneettiset kentät nousevat esiin voimakkaana biologisena voimana -- löytö jolla on hätkähdyttävät seuraamukset tulevaisuuden lääketieteelle, tieteelle, teollisuudelle ja jopa armeijalle... Asiantuntijoiden joukossa kasvaa huoli että sähkömagneettisia kenttiä on käytetty tai tullaan käyttämään aseena häiritsemään aivotoimintoja ja terveyttä." ["The Mind Fields", Kathleen McAuliffe, Omni Magazine, helmikuu 1985]

Tämä Delgadon työ ei olisi niin hälyttävä jos se olisi erillinen. Kuitenkin, "eläimet jotka altistuvat radioaaltojen säteilylle osoittavat vaivihkaisia muutoksia verisolujen määrässä, immuunijärjestelmässä/vastustuskyvyssä, hermojärjestelmässä ja käyttäytymisessä, vuoden 1984 EPA-dokumentin mukaan." [Ibid.] Enemmistö näistä havaituista vaikutuksista oli seurausta altistumisesta sellaisille joita hallitus pitää turvallisina.

Tämä on se kohta missä Ofice of Naval Research, meidän "hyvä naapurimme" tässä HAARP-projektissa, palaa näyttämölle. Nämä ovat samoja ihmisiä jotka väittävät että HAARP on turvallinen ja toimii hallituksen määräämien turvallisuus-rajojen sisällä. Kuitenkin, amerikkalaiset turvarajat ovat 1.000 kertaa löyhempiä kuin venäläisten vastaavat, mikä nostattaa esiin kysymyksen että miksi amerikkalaiset standardit ovat niin leväperäisiä ja mitä sellaista venäläiset ovat havainneet joka vakuutti heidät siitä että turvarajojen pitää olla tiukempia.

Laivasto tuki kansainvälistä tutkimusta jossa pyrittiin toistamaan Delgadon kananpoikien sikiöille tehdyt kokeet käynnistämällä Project Henhousen jossa oli mukana kuusi laboratoriota. Vuonna 1988, näistä tuloksista raportoitiin Bioelectromagnetics Societyn kokouksessa jossa viisi kuudesta laboratoriosta raportoi että "hyvin heikot, hyvin matalataajuiset pulssimaiset magneettiset kentät edesauttavat lisääntyvää epänormaaliutta kananpoikien sikiöissä." ["Cross Currents, the Perils of Electropollution, the Promise of Electromedicine", Robert O. Becker, s. 210] Tämä tutkimus jonka Laivasto rahoitti, osoitti että hyvin alhaiset säteilytasot voivat aiheuttaa terveys ongelmia.

Laivasto on tietoinen kaikesta globaalista tutkimuksesta jota tapahtuu ei-ionisoivan (ei-lämmittävän) säteilyn alueella. Tämä Laivaston tutkimuskeskus on kerännyt julkaistuja tieteellisiä raportteja ei-ionisoivan sähkömagneettisen säteilyn biologisista vaikutuksista, sekä julkaissut koottuja yhteenvetoja vuodesta 1974 lähtien. Näiden yhteenvetojen määrä on kasvanut pisteeseen missä yli tuhat selontekoa luokitellaan joka vuosi. Nämä tieteelliset selonteot osoittavat erilaisia tuloksia, ja niitä voidaan valikoiden käyttää tekemään minkä tahansa määrän huomioita jotka voivat olla positivisia, neutraaleja tai negatiivisia. Tässä tehdään se huomio että HAARP-porukka supisti tämän valtavan tutkimuksen avulla saadun tiedon pariin riviin tässä ympäristöselonteossa, mikä on täysin riittämätöntä kun otetaan huomioon energiatasot jotka tämä "ionosfäärin kuumennin" ottaa käyttöön.

Voidaan ottaa vertailukohdaksi vanha tarina että hyvä lakimies voi väitellä mistä näkökohdasta käsin hyvänsä ja voittaa jutun valitsemalla oikeat lainaukset. HAARP-suunnittelijoiden suhteen on sama asia. He voivat valikoivasti valita tutkimuksen jonka he tarvitsevat osoittaakseen että heidän radiotaajuus lähettimellään ei le sivuvaikutuksia, ja sitten, he voivat valita toisen tutkimuksen mikäli he haluavat osoittaa että tällä lähettimellä tosiaankin on sivuvaikutuksia ja että se siten soveltuu aseeksi. HAARP:in tapauksessa, on olemassa potentiaalisia negatiivisia vaikutuksia joita ei ole paljastettu.

Eräs neurotiedemies Loma Lindassa, Kaliforniassa, Veterans Administration Hospitalissa, Tri. Ross Adey, on esitellyt että eläinten aivoaaltoja voidaan manipuloida. Hän on osoittanut että ne voidaan lukita tiettyyn vaiheeseen ulkoisten pulssimaisten aaltojen avulla, jotka täten saavat aikaan vaivihkaisia muutoksia käyttäytymisessä mukaanlukien parantunut oppimiskyky. Hän on edelleen esitellyt, artikkelissa jonka hän on kirjoittanut Tri. Suzanne Bawinin kanssa, että kentät jotka ovat liian heikkoja laukaisemaan hermoimpulssin voivat muuttaa tapaa jolla kalsium-ionit kiinnittyvät solun pintaan, saaden aikaan kemiallisen reaktion solun sisällä. Se mitä tämä tarkoittaa on, että sellaisia kemiallisia muutoksia joita tarvitaan saamaan aikaan muutos ajattelussa tai terveydessä voidaan käynnistää kontrolloidun energian hyvin pienillä annoksilla, ymmärrettävin ja manipuloitavissa olevin keinoin. Tämä kohta on äärimmäisen tärkeä kun tutkitaan HAARP-teknologioita.

Adey on myös ainoa amerikkalainen tiedemies joka on testannut venäläistä laitetta joka luo pulssimaisia radiotaajuuksia. Yhdessä muiden stimulanttien kanssa, sen on raportoitu saavan aikaan syvän unen. Haastattelussa Adey myönsi että tämä laite toimi, mutta kieltäytyi kommentoimasta sitä miten USA:n armeija käyttää tätä teknologiaa.

Laajassa artikkelissa Wall Street Journal -lehdessä keskusteltiin armeijan ottamasta suunnasta kehittää sellaisia mitä e kutsuvat ei-tappaviksi aseiksi. Tässä artikkelissa tutkittiin uuden luokan aseiden käyttöä joita voitaisiin käyttää tietoliikenne-yhteyksien häirintään, tutkiin ja muihin elektronisiin laitteisiin. Tässä artikkelissa, eläkkeellä oleva kenraali Richard Trefry, Presidentti Bushin sotilaallinen neuvonantaja sanoi: "Ne ovat kaikki todellisia." Sitten hän jatkoi sanomalla: "Mutta ne ovat salaiseksi luokiteltua kamaa." Tässä artikkelissa kuvaillaan sarja uusia keksintöjä jotka johtavat näihin teknologioihin joita ei ollut olemassa kymmenen vuotta sitten. Aikataulu näiden teknologioiden kehittämiselle oli annettu vuonna 1982, ja näiden järjestelmien oletettiin olevan valmiina käyttöön 1990-luvun alussa tai puolivälissä. Eräs merkittävä ei-tappavien aseiden avustaja oli John Alexander, joka mainittiin luvussa kaksi joka oli kirjoittanut Military Review -aikakauslehteen artikkelin "uudesta henkisestä taistelukentästä". Tässä artikkelissa kuvailtiin esiin nousevia teknologioita joita voitaisiin käyttää telepaattisiin aseisiin sekä järjestelmiin jotka häiritsisivät aivojen sähköistä toimintaa. Tämä artikkeli kiinnitti huomion armeijaan joka alkoi tutkia tätä aluetta.

John Alexander oli eräs ei-tappavien järjestelmien kehityksen edistäjistä, toimistostaan Los Alamos Laboratoriesista käsin. Hän seurasi intressejään hämärissä tieteissä ja parapsykologiassa, yhteydessä Janet Morrisiin jonka kanssa hän kirjoitti kirjaa mielen kouluttamis-tekniikoista. Alexander ilmiselvästi tiesi että näiden teknologioiden käyttö oli ongelmallista, koska jotkin näistä järjestelmistä rikkoivat kansainvälisiä sopimuksia. Edelleen, yksilöt alkoivat ilmaista huolensa vihjaten että "ei-tappavat" pikemminkin kiihdyttäisivät kuin hillitsisivät konflikteja.

Pentagonin ei-tappavien tutkimusryhmä päätteli että pitäisi ahkerasti pyrkiä kehittelemään näitä teknologioita, ja ehdotti että Presidentti Bush julistaisi uuden lähtölaukauksen tällä alueella, samanlaisen kuin oli Presidentti Reaganin ilmoitus Tähtien Sodasta.

Armeijan viranomaiset vastustivat että tällaisella ilmoituksella "uudesta lähtölaukauksesta" saattaisi olla sellainen vaikutus että se yllyttäisi muita hallituksia ja mahdollisia vihollisia kehittelemään omia järjestelmiään. Nämä henkilöt saivat aikaan sen että ohjelmasta tehtiin salaisempi, ja Janet Morris ja Ray Cline erotettiin sisäpiiristä. Nämä politiikantekijät sitten määräsivät että tähän ei-tappavaan teknologiaan viitattaisiin pehmeämmin termein kuten "lamaannuttavat järjestelmät" tulevaisuudessa.

Tämä uuden teknologian kilpajuoksu oli jo käynnissä, ja näyttää siltä että USA:n "viholliset" ovat jo ottaneet merkittäviä edistysaskeleita uusien asejärjestelmien kehittelyssä. Mikroaaltojen haitallisen voimakkuuden raja on Yhdysvalloissa tuhat kertaa korkeampi kuin Venäjällä. Syy miksi venäläisillä on näin tiukka raja on se, että he havaitsivat biologiset vaikutukset joita Lännessä ylenkatsottiin. Venäläiset hylkäsivät lämpövaikutukseen perustuvan mallin jonka USA:n armeija hyväksyi kun he laativat amerikkalaiset standardit 1950-luvulla (standardit jotka siviilipäättäjät tämän jälkeen omaksuivat).

Tämä termaalinen malli tunnistaa ainoastaan lämpövaikutuksen potentiaalisesti haitallisena eikä ota huomioon alemman tason säteilyjä joilla on merkittävä vaikutus kun ne ovat tekemisissä elävien asioiden kenttien kanssa. Venäläiset osoittivat että sähkömagneettiset kentät, vaikka ne olisivat amerikkalaisten "turvarajojen" sisällä voivat häiritä sydämen rytmiä, verenpainetta ja aineenvaihduntaa. Lisäksi, venäläinen tiedemies A.S. Presman sanoi että nämä kentät voivat tuottaa "visuaalisia, kuulo- tai tuntoaistimuksia hmisille samoin kuin emotionaalisia tiloja eläimillä narkoosin kaltaisesta tilasta kiihtyneeseen, epilepsiaa lähentelevään tilaan". Presman jatkoi kertomalla todetuista negatiivisista vaikutuksista elollisiin olentoihin, sikiövaiheesta sukupuolisen kypsyyden alkuun. Ajatus siitä että geneettistä muokkausta voitaisiin saada aikaan matalatasoisilla sähkömagneettisilla kentillä saaden aikaan epämuodostumisia, kuolemaa tai muita tuhoisia vaikutuksia oli ongelma. Valtavirran lääketieteellisen ymmärryksen puute, se että näistä asioista tiedetään ainoastaan johtavissa tutkimuslaitoksissa, oli tämä este riskien tunnistamiseksi. Se mitä tämä kaikki tarkoittaa on, että todellista haittaa eläville olennoille, mukaanlukien ihmiset saadaan aikaan käyttämällä lähettimiä kuten HAARP. Kun taas toisaalta, jos me ymmärrämme paremmin näitä energian ei-termaalisia tasoja, myönteisiä sovelluksia voitaisiin käyttää laajalti.

Säteilytiimi

1960-luvulta läpi 1970-luvun, oli uutisia ja tiedustelupalveluiden raportteja että mikroaaltosäteilyä kohdistettiin USA:n suurlähetystöön Moskovassa. On joitakin viitteitä että tätä säteilyä lähetettiin niinkin myöhään kuin vuonna 1983. Tämä sädetys on ollut suuren spekulaation kohde vuosien aikana. Hallitus ei ole paljastanut koko tarinaa, ja suurimmaksi osaksi se säilyy salaisena. Oletettuihin vaikutuksiin kuluu terveyden vahingoittaminen ja mielen manipuloiminen. Alkaen vuonna 1965, hallitus testasi lähetystön henkilökuntaa geneettisten vaurioiden varalta, jotka olisivat voineet olla mikroaaltosäteilyn aiheuttamia. Samaan aikaan, he käynnistivät Operation Pandoran, jossa apinoita samantyyppisille signaaleille voidakseen mitata vaikutuksia.

Vaikka hallituksen edustajat ovat väittäneet että mikroaalloilla ei ollut haittavaikutuksia, lähetystön henkilökunnan testaamisen tulokset sekä Operaatio Pandoran tulokset pidettiin salaisina. Vaikka venäläisten mikroaaltosäteilyn vaikutuksista ei olla selvillä, näyttää siltä että että sillä on hyvinkin saattanut olla jonkinlaisia vaikutuksia. Kun Tri. Gottbieb, CIA:n MK-UKTRA -ohjelman johtaja, todisti USA:n kongressille, hän sanoi että kun Presidentti Nixon kävi Neuvostoliitossa vuonna 1971, hänen seurueensa jäsenillä oli epänormaalia käyttäytymistä mukaanlukien itkuiset kohtaukset ja masennus. Vakoojien yhteisö tiesi jo että neukut olivat kehittäneet mikroaalto-säteily -teknologia joka voi vaikuttaa mieleen, muistiin ja terveyteen. Venäläinen tutkimus oli jo osoittanut että oli mahdollista luoda hallusinaatioita ja merkittäviä muutoksia ihmisten havainnointikykyyn.

CIA:n käyttämä mielenhallinta-teknologioiden käyttö ei ole uutta. MK-ULTRA:n alaisuudessa, CIA suoritti muistikokeita tuhansille ihmisille kaikkialla Yhdysvalloissa 180 sairaalassa, tutkimuslaitoksessa ja vankilassa. CIA käytti LSD:tä ja muita huumeita, aivopesua, aistien tukahduttamista, hypnoosia sekä monia muita mielenhallinta-tekniikoita vuoteen 1976 asti, jolloin USA:n senaatti tutki näitä toimia. Näyttää siltä että ohjelmien nimet ja lähestymistavat muuttuivat mutta nämä ohjelmat ovat saattaneet jatkua vuoden 1976 jälkeenkin.

Sillä välin, Neuvostoliitto oli ottanut Yhdysvaltoihin etumatkaa mielenhallinta-teknologioiden kehittämisessä. He olivat rakentaneet laitteen nimeltään Lida, joka tuotti äärimmäisen matalataajuista (ELF) pulssimaista kenttää. Lidaa käytettiin vaivuttamaan sotavangit transsiin, niin että he paljastaisivat salaisuudet helpommin. T. Ross Adey testasi tätä laitetta Yhdysvalloissa Loma Lindan sairaalassa Virginiassa. Lisäksi venäläiset saivat selville että pienellä manipuloinnilla -- kääntämällä aivojen polaarisuus (syöttämällä hyvin heikkoa virtaa aivojen etulohkosta aivojen takalohkoon) -- se saivat koehenkilön vaivutettua syvään uneen. Valtava todistusaineisto myös osoittaa että he ovat kenties luoneet "telepaattisen hypnoosin" joka toimisi satojen mailien etäisyydellä koehenkilöstä.

Neukut tekivät valtavan edistysaskeleen teknologiassaan vuonna 1975. Se oli tämä vuosi jolloin he alkoivat käyttää seitsemää jättikokoista radiolähetintä lähettämään pulssimaisia ELF-aaltoja 3,26 - 17,54 megaHertzin alueella; näitä aaltoja jaksotettiin 6 ja 11 Hertzin mukaan -- aivoaaltojen avainrytmi -- ja se tuli tunnetuksi radioamatöörien keskuudessa nimellä "Tikka" (=Russian Woodpecker). Tämä tarina, kuten HAARP-tarinakin, osoitti että näitä laitteita ja taajuuksia käytettiin kommunikointiin sukellusveneiden kanssa, mutta monet uskovat että negatiiviset sivuvaikutukset olivat tarkoituksellisia. Näiden "sivuvaikutusten" on spekuloitu aiheuttaneen häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin, sähkökatkoksia, ihmisten mielialojen muutoksia suurten etäisyyksien päässä, vaikuttaen suureen osaan väestöä sekä sään muokkaukseen jolla on ollut tuhoisia vaikutuksia ruoantuotantoon 1970-luvulta lähtien.

Nerokas elektrofysiologi, Tri. Mäkelä opiskeli fysiikkaa ja kemiaa vuosina 1953-1959, jota seurasivat kahden vuoden opinnot psykologiassa sekä elektrofysiologiassa. Hän jatkoi opiskelemalla länsimaista ja kiinalaista lääketiedettä sekä akupunktiota, ja hän on harjoittanut lääketiedettä joko tutkijana, tiedemiehenä tai fyysikkona yli neljäkymmentä vuotta.

Vuoden 1994 visiitillään Tri. Mäkelän luona, Tri. Nick Begich keskusteli HAARP-projektista. Ajatusta siitä että HAARP-järjestelmää voitaisiin käyttää lähetinjärjestelmänä aivoihin tunkeutumiseksi tutkittiin, ja se muistutti Tri. Mäkelää lukuisista laitteista joiden piirteet olivat hänelle tuttuja. Ajatus siitä että HAARP voisi luoda lukuisia aaltomuotoja, sähkömagneettisen spektrin suuren segmentin poikki oli huolenaihe, ottaen huomioon terveysriskit. Tällä järjestelmällä oli väärinkäytön mahdollisuus, eikä riskejä oltu määritelty kunnolla. Sillä voisi olla myös negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen jos operaattorit eivät olleet tietoisia pulssimaisen sähkömagneettisen säteilyn seurauksista -- aaltojen jotka kimpoavat takaisin maan pinnalle ionosfääristä.

Tarkasteltuaan tätä HAARP-materiaalia, Tri. Mäkelä muisti että tällainen laite oli markkinoilla lyhyen ajan Japanissa. Tämä laite oli radiolähetin joka lähetti 6-12 Hertzin pulssimaista aaltoa. Nämä pulssit olivat resonanssissa radioaaltojen kanssa, niin että nämä radioaallot toimivat kantavina aaltoina luodakseen halutun efektin. Tätä laitetta käytettiin rentoutumiseen tai huomion keskittämiseen. Tämä vaikutus luotiin langattomasti ja etäisyyden päässä. Pitäisi muistaa että USA:n sotilasedustajat ovat jo myöntäneet että he aikovat käyttää HAARP:ia siirtämään pulssimaista (jaksottaista) radiotaajuus-säteilyä (joka oikealla tavalla moduloituna ja oikean aaltomuodon kanssa voisi aiheuttaa negatiivisia terveysvaikutuksia ihmisille ja eläimille).

Nämä teknologiat ovat hyvin tuttuja USA:n armeijalle. Kapteeni Paul Tyler oli USA:n laivaston sähkömagneettisen säteily-projektin päällikkö vuosina 1970-1977. Häntä lainattiin Omni-lehden artikkelissa helmikuussa 1985 koskien sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksia. Hän päätteli että vaikutuksia joita voidaan saada aikaan kemiallisesti voidaan saada aikaan myös sähköisesti. "Oikeanlaisella sähkömagneettisella kentällä, esimerkiksi, sinä saattaisit kyetä tuottamaan samat efektit kuin psykoaktiivisilla lääkkeillä/huumeilla." Armeija alkoi tavoitella näitä ajatuksia, joita CIA ja varhaiset tutkijat ensin pohtivat, käyttääkseen niitä ihmisten käyttäytymisen kontrolloimiseksi.

Toinen tämän päällepäin epäyhtenäisen ryhmän pelaaja oli Arthur Guy. Tehdessään töitä Ilmavoimille hän auttoi toimittamaan kirjan nimeltään Radio Frequency Radiation Dosimetry Handbook. Tämä kirja on vain yksi monista joka tutkii lukuisia alueita joita vaaditaan asejärjestelmien kehittämiseen. Tässä julkaisussa kuvailtiin työtä jota Guy teki Washingtonin yliopistossa. Tässä yliopistossa hän altisti rottia heikolle sähkömagneettiselle säteilylle. Näiden altistusten vaikutuksiin kuului immunologinen stressi sekä lisääntynyt kasvainten muodostuminen -- neljä kertaa yleisemmin kuin rotilla jotka eivät oleet altistuneet säteilylle. Tässä tutkimuksessa tuotettiin negatiivisia vaikutuksia säteilytasoilla jotka olivat kahdeskymmenesosa USA:n hallituksen vaarallisena pitämästä rajasta!

Tutkimusta Ei-termaalisilla vaikutuksilla on suoritettu ympäri maailman. Saksassa, Deutsche Forschungsgemein-Schaft -- vastine American Academy of Sciencesille -- julisti tutkimustuloksensa koskien ELF-aaltoja. He päättelivät että "non-termaalisia vaikutuksia koskien altistumista sähkömagneettiselle kentälle voi tapahtua elävissä soluissa tietyissä olosuhteissa". Kerrotaan että heidän tutkimustyönsä tällä alueella jatkuu.

Tämä luku on osoittanut että teknologinen taso ihmisen psykologian ymmärtämisessä jatkaa kehittymistään hyvin suurella vauhdilla. Tuloksena on ollut sellaisten vaikutusten löytyminen joita aiemmin ei olla tunnettu tai ymmärretty. Ongelma joka edelleen ympäröi näitä alueita ei ole iinkään "toimiiko se vai eikö se toimi", vaan ennemminkin laaja tietämättömyys energiakenttien vaikutuksista jotka ympäröivät kaikkea elämää.

Tiedemiehillä lukuisilla kentillä on tapana erikoistua edelleen. Perustutkimus unohdetaan -- joskus vuosikymmeniksi -- sen sijaan että se yhdistettäisiin sovellettuun teknologiaan. Tämä tapahtuu suurelta osin siksi että vanhat standardit ovat vallalla ja uusia läpimurtoja tiedossa sovelletaan hitaasti. Kestää useita vuosia ennenkuin uudet löydöt siirtyvät armeijan korkean teknologian laboratorioista käytännön fysiikkaan. Sillä välin, armeijalla on vapaat kädet käyttää näitä uusia teknologioita asejärjestelmiin mieluummin kuin terveyden edistämiseen.


Takaisin