Syvempää tietoa illuminaateista

(Deeper Insights into the Illuminati Formula)

Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler

LUKU 9 -- KÄYTTÄYTYMISEN MUOKKAAMINEN, PSYKOLOGINEN MOTIVOINTI & NLP

Henkilön "itseä" on hankala määritellä, mutta se voitaisiin nähdä tietoisuuden keskeisenä tarvekeskuksena johon henkilö on asettanut sekä uskon/luottamuksen että tarkoituksen. Pastoral Counsellingin professori määritteli itsen "tarkoituskeskeiseksi ytimeksi johon minä olen oppinut luottamaan itsessäni ja toisissa". Kirjailija on samaa mieltä tämän professorin kanssa vaikka pitää omaa selitystään, joka on aivan luvun alussa, parempana. Kypsä ihminen on henkilö joka on kehittänyt selfhoodin, tunteen itsestään, joka kykenee tekemään luovia valintoja jotka ovat linjassa hänen elämänsä arvojen ja suunnitelmien kanssa. Tuhoamalla monien sivupersoonien selfhoodin, nämä ohjelmoijat suistavat raiteiltaan orjan kyvyn tehdä luovia valintoja. He eivät tuhoa ainoastaan tunnetta identiteetistä vaan he tuhoavat myös arvojen kehittymisen.

Kun normaali henkilö kasvaa, nämä arvot jotka yksilö omaksuu mahdollistavat sen että henkilö voi integroida (yhdistää) monet toimensa koossa pysyvään yhteensulautuneeseen agendaan eläessään elämäänsä. Mitä tapahtuu kun henkilö ei kykene omaksumaan omia arvojaan, vaan hänelle pakkosyötetään nämä arvot? Mitä tapahtuu kun ihminen ei edes omaksu mitään arvoja, paitsi alistumisen mielenhallinnan käsittelijän julmiin vaatimuksiin? Tämä luonnollinen prosessi kehittää yhteensulautunut agenda elämää varten keskeytetään. Ihmisille on luonnollista haluta työskennellä ja olla toisten ihmisten kanssa. Perhe, naapurit, kaupunki ja kansakunta kaikki antavat yksilöllisen kasvatuksen joka pitää huolta identiteetin ja arvojen tunteesta. Mitä tapahtuu jos yksilö leikataan pois yhteiskunnasta ja suurimmasta osasta ihmiskuntaa -- itse asiassa, pois suurimmasta osasta hänen omaa mieltään ja tahtoaan?

Se mitä tyypillisesti tapahtuu tässä tilanteessa on että yksilöstä tulee de-moralisoitu, hän tuntee itsensä epäinhimillistetyksi ja on persoonana osin kykenemätön käsittelemään elämää. Mitä tapahtuu kun henkilön ei sallita valitsevan arvoja vapaasti, eikä anneta pohtia lukuisia arvoja sekä niihin liittyvien valintojen seurauksia? Se tarkoittaa että ihminen ei tunne itseään onnelliseksi tekemistään valinnoista vaan käy elämän toimintojen läpi melko eri tavalla. Mitä tapahtuu kun henkilö kokee voimattomuutta? Voimattomuuden tunne voi johtaa tarkoituksettomuuden tunteeseen. Ja tarkoituksettomuus saa ihmisen tuntemaan että hän on ansassa elämänsä suhteen. Tämä tarkoituksettomuus vangitsee henkilön. Henkilöllä ei ole enää vapautta tehdä päätöksiä, ja ilman valintoja ei ole todellisia arvoja, ja ilman arvoja elämästä tulee tarkoituksetonta.

Nämä yllä kerrorut tilanteet ovat standardimaisia seurauksia täydellisen mielenhallinnan ohjelmoinnin agendasta. Ihmisen luonnollisille sisäänrakennetuille kyvyille suunnitella elämänsä tehdään oikosulku. Tämä henkilö de-moralisoidaan ja hän tuntee itsensä epätäydelliseksi ihmisenä koska häneltä puuttuvat yhteydet muihin ihmisiin, ja tämän seurauksena hän sallii itsensä olevan riippuvainen isännästään. Koska heidät pakotetaan toimimaan ilman arvoja, he pitävät toimensa erillään tunteistaan. Lopulta, he tuntevat olevansa ansassa koska heillä ei ole arvoja jotka antaisivat elämälle tarkoituksen. Seksuaaliset orjat pakotetaan seksiin. Heidän ei sallita omistaa arvojärjestelmää, tai muuten he valitsisivat itse kenen kanssa mennä sänkyyn. Tulos on että he tuntevan olonsa epäinhimillistetyksi ja he erottavat tunteensa toimistaan. Ilman arvoja, elämä tuntuu yhdeltä suurelta ansalta, vailla tarkoitusta ja päämäärää olevalta. Orjan ainoa tarkoitus on pysyä hengissä.

Jotkin orjat luovuttavat, ja Illuminati hylkää heidät epäonnistuneina yrityksinä. Ohjelmointi-agenda estää luonnollisen, Jumalan antaman lahjan tehdä omia valintoja. Kuten yläpuolella selitettiin, tämä itsessään vahvistaa useita asioita joita ohjelmoijat ovat olleet tarkoituksellisesti luomassa kuten epäinhimillistäminen, eristäminen, riippuvuus ja hajottaminen. Se on rakennettu sisään ihmisen ajatteluun jotta hän mauttisi loppuun suorittamisen tunteesta. Tämä tapahtuu kun ihminen kokee elämänsä merkityksellisenä. Henkilön käsitys että hänen elämänsä on tarkoituksellista saa tuntemaan hänet voimakkaaksi. Voimattomuus ja tarkoituksettomuus ovat kaksi asiaa jotka ovat sukua toisilleen, kun me ymmärrämme ihmisen ajattelua. Normaali lapsi normaalissa ympäristössä oppii luonnollisesti että milloin voi luottaa itseensä ja milloin toisiin ihmisiin. Tämä on tärkeää arvojen kehittymisen kannalta. Tämä on tärkeää jotta ihmisestä tulee henkisesti kypsä. Ohjelmoijat tekevät oikosulun tälle luonnolliselle oppimisprosessille.

Nämä julkisivu-persoonat jatkavat opettelua että keneen luottaa ja keneen olla luottamatta, ja milloin luottaa itseensä, sillä nämä pitävät ruumista hallinnassaan päivästä päivään. Kuitenkin, erityistarkoituksia varten ohjelmoitu lapsi ei koe tätä. Oppimatta kuinka luottaa, tulee vaikeaksi tehdä päätöksiä oman itsensä puolesta, ja niin tämä mielanhallinnan uhri siirtää oikeuden tehdä päätöksiä ohjelmoijalle. Vangitsemalla tämän luottamuksen luonnollisen oppimisprosessin, nämä ohjelmoijat ohjaavat mielen sivuraiteelle, niin että se matkustaa juuri sinne missä ohjelmoijat haluavat mielen olevan.

Normaalisti, lapsi kasvaessaan tulee ymmärtämään että jokaiseen ei voi luottaa. Hän tulee myös ymmärtämään että aika ajoin hän ei voi luottaa edes omaan itseensä. Kuitenkin, lapsi oppii myös että on aikoja jolloin ihmisiin voidaan luottaa.Tämä tietoisuuden kypsyminen kuljettaa ihmistä riippuvuus-suhteesta kohti itsenäisyyttä. Ohjelmoinnin orja pelkää etsiä todellista rakkautta, sekä aitojen ihmissuhteiden löytämistä. Ilman näitä asioita, he pysyvät epätäydellisinä sekä alistuvat helpommin isäntänsä kontrollin alle, joka puolestaan yrittää tarjota jotakin korvaavaa niiden asioiden tilalle jotka orja luonnollisesti olisi kehittänyt itse.

Monilla orjan syvimmistä sivupersoonista ei ole kykyä katsoa luovasti tulevaisuuteen, kera ymmärryksen että he voivat luoda oman elämänsä, oman tulevaisuutensa. Kypsymisprosessi joka antaa hänelle tämän kyvyn estetään. Jos nämä syvemmät sivupersoonat eivät koe elämää ohjelmoidun transsitilansa ulkopuolella, niillä ei ole tilaisuutta kypsyä eikä ymmärtää että ne kykenisivät suunnittelemaan ja luomaan oman tulevaisuutensa. Pikemminkin, orja elää hermostunutta ja rikkonaista elämää, ja tämä rajoittaa hänen henkistä horisonttiaan. Suuri viitekehys joka orjalla on rajoittuu hänen isäntäänsä ja tämän käskyihin.

Monilla orjan sivupersoonista on rajoitettu vapaus omistaa tietoisuus. Näiden ajattelu on tietoisen käyttäytymisen määritelmän alapuolella -- se on yksinkertaisesti ohjelmoitua käyttäytymistä. Meidän tietoisuudellamme on suuri rooli siinä kuinka me ymmärrämme maailman. Se miten me ymmärrämme maailman vuorostaan määrittelee meidän arvomme. Häiritsemällä tietoisuutta ohjelmoijat voivat häiritä tätä prosessia jossa orja hankkii elämänsä arvot. Elämänarvot ovat tärkeitä määriteltäessä kuinka me rakennamme oman maailmamme, omat viitekehyksemme. Nämä ohjelmoijat rakentavat useita maailmoja useimmille sivupersoonille (julkisivu-persoonia lukuunottamatta). Näille sivupersoonille ei koskaan anneta tilaisuutta sellaiselle mitä psykologit kutsuvat nimellä "tietoinen käyttäytyminen". Todellisuus ei ole osa tätä pakettia. Valinnanvapaus ei kuulu tähän pakettiin.

Normaalissa elämässä, tietoinen käyttäytyminen kehittyy henkilön ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen seka vapauden tehdä todellisia valintoja seurauksena. Nämä paljastetut välttämättömyydet on vastahakoisesti annettu sattumanvaraisella tavalla täydellisen mielenhallinnan orjan sivupersoonille, niin että JOS nämä ovat tietoisia tarpeistaan, se tapahtuu aivan perustasolla kuten eloonjääminen, turvallisuus ja lämpö. Täydellisen tietoinen yksilö on menyt kauas tämän ulkopuolelle ymmärtäessään tarpeensa jotka koskevat luovuutta, intimiteettiä, yhteisöllisyyttä, oikeutta, rehellisyyttä sekä hengellistä täyttymystä.

Orjan isäntä joutuu vastaanottamaan haasteen tasapainoillessaan orjan sivupersoonien julkisivujen aktiviteettiin ja kypsyyteen liittyvän vapauden sekä toisaalta kontrollin välillä jota isäntä tarvitsee suorittaakseen pahat päämääränsä. On turvallisempaa luoda orjalle sellainen maailmankuva jossa ollaan riippuvaisia muista & joka lainaa itseään auktoriteetin omistajalle kuten noituuden arvot & noituuden maailmankuva tai mormonien/jehovantodistajien/roomalaiskatolilaisten maailmankuva johon liittyy kuuliaisuus Kirkkoa kohtaan KUIN että tämän orjan julkisivu-persoonista tulisi itsenäisiä, itseään ohjaavia kypsiä ajattelijoita.

Ei ole väliä että ovatko henkilön julkisivu-persoonat jehovantodistajia, mormoneita tai roomalaiskatolisia; nämä ovat luovuttaneet henkilökohtaisen voiman ja kontrollin tunteensa institutionaaliselle kontrollille. Tämä henkilö lakkaa tekemästä asioita henkilökohtaisten valintojen perusteella, ja hyväksyy institutionaaliset arvot kuten hammasratas koneessa; ja tämä henkilö, tieten tai tietämättään, kadottaa tarkoituksen elämästään. Henkilökohtainen valinta, arvot ja elämän tarkoitus ovat kaikki sukua toisilleen. Koska ihminen on Jumalan kuva, hänellä on sisäinen tarve etsiä tarkoitus elämälleen. Ihmiskunnalla on myös tarve olla yhtä ympäristönsä kanssa. Tämä on myös Jumalan antama tarve. Saadakseen itsensä tuntemaan että on kotona tässä maailmassa, ihminen tekee paljon töitä kesyttäessään villiä maailmaa tehdäkseen siitä sellaisen mikä tuntuu miellyttävältä. Mitä tapahtuu kun tämä riistetään ihmiseltä?

Jotta annettaisiin korvaavia vastauksia näille orjan tarpeille, Illuminaatin noitapiirit järjestävät rituaaleja. Rituaalit saavat orjan tuntemaan että jonkinlaista järjestystä tuodaan elämän kaaokseen ja tarkoituksettomuuteen. Mutta todellinen tarkoitus elämään voi tulla vain mikäli ymmärretään Luojamme, Kaikkivaltiaan Jumalan päämäärät. Korvaavat asiat jättävät ihmisen heikoksi. Tietysti, täyttymätön heikkouden tunne kun on kyseessä elämän tarkoitus voi heikentää joidenkin Iluminaatin jäsenten kykyä käsittää heidän todellinen hengellinen potentiaali. Kuka tarjoaa turvan näille syvemmille sivupersoonille toimia itsenäisesti elämässä? Ja edelleen, kuka opettaa heille sosiaaliset taidot sekä muut taidot joita tarvitaan kasvamiseen? Vaikka tämä monimutkainen ohjelmointi irrottaisi otteensa sivupersoonasta (mitä harvoin tapahtuu), tämä ei voi löytää vapautta ilman jonkinlaista ulkopuolista tukijärjestelmää joka tarjoaa turvaa ja opastusta. Tämä sidos johon useimmat syvemmät sivupersoonat jäävät kiinni on hyvin monimutkainen ruumiin, mielen ja hengen sidos. Tämä monimutkainen sidos vaatii vastauksia jotka on osoitettu sellaisiin kysymyksiin joita on esitetty kahdella viimeisellä sivulla. Tällaisten vastausten puute varmistaa sen että vain harva orja löytää täyden vapauden. Osittainenkin vapaus on orjuutta.

Toisaalta, koska syvemmillä sivupersoonilla ei ole ollut mahdollisuutta kehittää omia arvojaan, tehdä omia valintojaan eikä kokea todellisuutta. todellinen elämä laimentaa ohjelmoinnin tehoa. Eräs ohjelmoinnin heikkouksista on se että käsittelijät usein epäonnistuvat siinä että sivupersoonat eivät kehitä itselleen todellisia henkilökohtaisia arvoja. Valmiiksi syötetyt arvot jotka hyväksytään hypnoosin tai kidutuksen yhteydessä hylätään nopeasti jos sivupersoonat pääsevät vapaaksi.

Illuminaatin orjat jotka hyväksyvät Illuminaatin arvot sekä nousevat valta-asemaan voivat vastustaa vapautta sillä he ovat sisäistäneet itseensä arvijärjestelmän, heillä on jonkinverran omanarvon tuntoa sekä ylpeyttä. Illuminati on jo pitkään ymmärtänyt mikä arvo sillä on että heidän jäsenensä ylenevät initiaatio-tasojen kautta sekä suorittavat testejä jotka antavat orjalle saavutuksen tunteen. Kun Baijerin Illuminatin turvatalo ratsattiin, heidän papereissaan kerrottiin laajoista opetuslapsi- ja koulutusohjelmista. Ensisilmäyksellä, vihityn ylentäminen vihkimysasteiden järjestelmän kautta ei vaikuta mielenhallinnalta, mutta se on kuten ankkuri joka on sidoksissa mielenhallintaan. On tärkeätä illuminaatin kannalta liittää okkultistinen arvojärjestelmä mielanhallintaan niin että orjat ovat vastahakoisempi kaipaamaan vapautta, koska heidän omanarvontuntonsa ja identiteettinsä ovat sidoksissa Illuminatiin.

Riisuminen tunteista

Toinen täydellisen mielenhallinnan sivuvaikutus on, että uhrin syvemmät sivupersoonat ja usein julkisivupersoona epäonnistuvat moraalisesti merkityksellisissä ihmissuhteissa kuten rakkaus ja ystävyys. Lukija saattaa ihmetellä että mitä Fritz tarkoittaa sanoilla "moraalisesti merkityksellinen"? Salli minun selittää. Onko lukija koskaan yrittänyt palauttaa nimeä jonka hän tietää, mutta mieli tuntuu sulkeutuneelta? Ja kuitenkin, kun joku tarjoaa jotain muuta nimeä sinä ymmärrät että siinä ei tunnu olevan oikeaa tunnetta, oikeaa rytmiä. Sinun mielesi voi tunnistaa mitä se etsii alitajuisella tasolla, mutta sinä et vedä tätä nimeä ylös tietoiselle tasolle. Sinun mielesi voi etsiä asioita alitajuiselta tasolta ja tunnistaa sen mitä se etsii, mutta ilman että tietoisesti kertoisi sinulle.

Onko lukija koskaan rakastanut jotakuta useita vuosia? Jos sinä olet, sinä tiedät että sinä et tietoisesti ajattele rakastavasi häntä joka sekunti. Murhe tai rakkaus tai jokin muu vahva tunne voi asua alitajuisessa mielessä ja kuitenkin vaikuttaa meidän ajatteluumme. Se on yksinkertaisesti siellä hiljaisena taustalla vaikuttamassa mieleemme.

Murhe, rakkaus, viha ja muut vahvat tunteet ovat samankaltaisia verrattuna siihen kun meidän mielemme etsii jotain nimeä alitajuisesti. Nämä tunteet etsivät asiaankuuluvaa taustaa ja esineitä ympäröivältä alueelta, sekä värejä ja ääniä jotka kulkevat käsi kädessä tunteen kanssa jonka alitajuinen mieli kokee. Surumielinen henkilö noteeraa "blue, sad" -tyyppisiä asioita ympärillään. Muut asiat jotka eivät sovi tähän alitajuntaan täyttyvät tyhjällä. Toisin sanoen, meidän tunteemme määrittelevät meidän perspektiivimme siihen mitä me näemme elämässä. Meidän emotionaalinen perspektiivimme ohjaa mihin seikkoihin meidän mielemme keskittyy. Tämän vuoksi on pakottavaa tasapainoiselle kasvulle että henkilö tuntee myötätuntoa, rakkautta ja sympatiaa joka on kohdistettu itseen.

Tunne siitä että on rakastettu vuorostaan avaa mielen keskittämään emotionaalisuus/käsityskyky/ohjaus -järjestelmänsä myötätuntoon, rakkauteen ja sympatiaan. Toisin kuin useimpien ihmisten kohdalla, monien mielenhallinnan orjien osien ei ole tarkoitettu omaavan tunteita, tai jos nämä omaavat, ne tukahdutetaan. Meidän tunteemme esittävät fundamentaalista roolia meidän moraalisessa elämässämme. Ne muuttavat arvot toimiksi. Tätä kutsutaan tahdonvoimaksi, rohkeudeksi, jne. Tunteet esittävät elintärkeää roolia tahdonvoimassa ja rohkeudessa.

Tunteiden riisuminen riisuu uhrin eräistä ainesosista joista muodostuu moraalisten valintojen tekeminen ja suorittaminen. Tämä auttaa selittämään että miksi ohjelmoijat tekevät kiusaa tunteille niin perusteellisesti. Kun tutkijat ovat tutkineet tunteettomia ihmisiä, he ovat havainneet että näiden kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa on pinnallista, hengetöntä ja mekaanista. Ohjelmoijat haluavat tehdä orjistaan salamurhaajia, vakoojia, prostituoituja; toisin sanoen mekaanisesti käyttäytyviä. Ihmiset harvoin haluavat ystävystyä tunteettomien ihmisten kanssa. Tietysti, ne osat joiden on tarkoitus olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa ohjelmoidaan tehokkaiksi, armollisiksi ja kipinöiviksi. Mutta syvemmät osat jotka vaikuttavat uhrin omiin sisäisiin ajatuksiin, jotka uhri viisaasti pitää itsellään, epäonnistuvat olemaan yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan emotionaalisesti.

Tunteiden riisuminen riisuu uhrin myös kaikkein tärkeimmistä ainesosista jotka liittyvät moraaliin. Tunteeton tai tunnevammainen henkilö tai sivupersoona saattaa kärsiä tietynlaisesta "moraalisesta heikkotahtoisuudesta". Tämä sen vuoksi että epäonnistuminen tehdä sitä minkä ihminen uskoo olevan hyvää sekä epäonnistuminen hillitä sitä minkä ihminen uskoo olevan pahaa on luonnollinen seuraus tunteiden kuten huolehtivaisuus, harkinta, myötätunto, rohkeus, rakkaus ja sympatia puutteesta. Tietyt tunteet ovat elintärkeitä jotta tehtäisiin sitä mikä on oikein ja jotta oltaisiin tekemättä sitä minkä tiedetään olevan väärin.

Ystävyyssuhteet ovat eräs tärkeimmistä hyödykkeistä joita ihmisellä voi olla. Tämä uhri riisutaan ulkoisista ystävyyssuhteista. Tämä saatetaan korvata kanssakäymisellä uhrin sisäisten maailmojen välillä. Normaalissa ihmisen toiminnassa, kaksi rakastunutta ihmistä kietoo yhteen elämänsä aktiviteetit. Yhdessä kävelemistä ei nähdä kävelemisenä vaan yhteisenä ilmaisuna heidän suhteestaan.

Ihmiset emotionaalisesti arvostavat sitä mikä on hyvää heidän ystävilleen ja rakkaimmilleen. Ilman emotionaalista lisää, tämä suhde on vain julkisivu. Mielenhallinnan uhreille opetetaan kuinka rakentaa hienoja julkisivuja. Valitettavasti, nämä julkisivut kykenevät huiputtamaan terapeutteja ja siksi ne pitävät kiinni näyttelijän roolistaan.

Inhimillinen rakkaus ja ystävyys ovat eräitä kaikkein elintärkeimmistä, voimakkaimmista fundamentaalisesti hyvistä asioista ihmisen käyttäytymisessä. Ne tarjoavat perustuksen monille asioille. Ilman rakkautta ja ystävyyttä, uhrin sivupersoonat elävät eristäytynyttä, vieraantunutta ja tarkoituksetonta elämää. Ciscon osuudessa keskustellaan joistakin erityisistä ohjelmointikeinoista joita käytetään piilottamaan nämä "varjo" -sivupersoonat joita käytetään ottamaan pois kaikki tunteet eniten käytetyt sivupersoonat saattaisivat kehittää. Eräs uhrin emotionaalisen "riisumisen" sivuvaikutuksista on että häntä estetään ottamasta moraalista asennetta, estetään näkemästä & rakastamasta ympärillään olevaa maailmaa sekä estetään sidosten muodostaminen ulkopuolisen maailman kanssa.

Ohjelmointi paljastavien unien kätkemiseksi

Nämä ohjelmoijat ymmärtävät että mieli kykenee paljastamaan salaisuuksia unien välityksellä. Ohjelmoinnin aikana, Mother of Darkness liitetään uhriin ja tämä herättää lapsen kun hän nukkuu syvintä untaan kysyäkseen tältä lapselta että mitä tapahtuu ja että näkeekö lapsi unta. Jos unet nousevat pintaan, ohjelmoijat tietävät että heidän ohjelmointinsa ei pidä.

Kun ohjelmoitu lapsen mieli ei enää vapauta paljastavia unia, ohjelmoijat tietävät että heidän ohjelmointinsa pitää. Julkisivu-persoonat vastaanottavat jatkuvaa ohjelmointia (hypnoottiset käskyt, jne.) joissa käsketään olemaan näkemättä unia tai käsketään olemaan muistamatta niitä. Kun ohjelmointi alkaa romahtaa, syvemmät sivupersoonat alkavat nähdä unia ja tulvivat muistojen kera. Ohjelmoijien täytyy päivittää unet sinetöivä ohjelma kutakuinkin kolmen vuoden välein. Jos näin ei tehdä, unet (jotka ovat itse asiassa muistikuvia), nousevat pintaan. Terapeutti voi myös auttaa uhria opettamalla hänen mieltään muistamaan nämä unet (mielen unitaso).

Ohjelmointikieli

Taitava ohjelmoija voi käyttää kieltä kommunikoidakseen useilla tasoilla. Ohjelmoija voi käyttää halventavaa äänensävyä, sanoja joita lapsi ei ymmärrä, sekä epäselvää/tuntematonta kieltä joka hämmentää lasta nöyryyttääkseen, dominoidakseen ja hämmentääkseen tätä lasta. Hän saattaa myös ääntää sanat kieroon suojellakseen tätä ohjelmointia. Oletko sinä koskaan tavannut jotakuta okkultistisessa maailmassa joka ääntää monet sanat oudolla tavalla? Okkultistisen ohjelmoinnin uhrin täytyy käsitellä symboliikkaa. Myös niiden jotka yrittävät ymmärtää ohjelmointia täytyy olla tekemisissä symbolien maailman kanssa.

Ohjelmoijan täytyy opetella ajattelemaan kuten lapsi sekä astumaan sisään lapsen maailmaan. Samoin, ohjelmoinnin purkajan täytyy astua sisään lapsen maailmaan. Varmasti, tämä ohjelmoinnin purkaja haluaa pitää jalkansa maan pinnalla mutta hän haluaa myös ymmärtää maailmaa jossa uhri joutuu elämään. Uhrin syvimmät osat elävät maagisessa maailmassa joka ovat täynnä demoneja ja voimia jotka ovat peräisin muista ulottuvuuksista. Kun Illuminati suorittaa ohjelmointia, he usein kehystävät sen mitä he tekevät maagisin ja saatanallisin termein.

Useimmat terapeutit eivät halua astua sisään uhrin maailmaan kommunikoidakseen sen kanssa. Aivan kuten psykologit haluavat että tämä kirjailija astuisi sisään psykologien maailmaan kommunikoidakseen heidän kanssaan, näiden psykologien pitäisi ymmärtää että uhri haluaa samaa heistä. Ei ole merkitystä sillä että uskooko terapeutti että kohde voidaan demonisoida. Nämä syvemmät sivupersoonat ovat käyttäneet elämänsä opetellakseen kuinka demonit liittävät itsensä kohteisiin, ja kuinka saada voima joka saa demonit liittämään itsensä objekteihin. Syvemmällä sivupersoonalla saattaa olla okkulttista viisautta asettaa demoneita nesteeseen niin että lapsi juo tämän nesteen. Heidän ymmärryksensä mukaan, nämä demonit ovat niin voimakkaita että ainoa vaaraton tapa jolla demoni voidaan istuttaa lapseen on tehdä se juoman mukana. Ohjelmoinnin kieli & mielikuvat ovat hyvin maagisia, mystisiä ja saatanallisia.

Ohjelmoinnin vaikutukset

Mieli on holografinen muistityyppi. Monipersoonallisen ihmisen psyyke on hologrammin moninkertainen kuva. Ruumis asetetaan sopimaan mieleen. Kun yksi sivupersoona vaihtaa toiseen, toinen hologrammi näyttää ottavan mielen haltuunsa. Tämä on kuin ruumiille annettavat ohjeet olisi kirjoitettu korttiin, ja kun vaihto tapahtuu, nämä holografiset kortit sekoitetaan kuten korttipakka. Itse asiassa, ohjelmoijat ovat käyttäneet tätä analogiaa osana heidän ohjelmointi-koodejaan.

Istutetut väärät muistikuvat

Silloin kun totuus traumaan perustuvasta mielenhallinnasta alkaa tulla ulos, kontrolloitu virasto järjestää massiivisen vastahyökkäyksen. Tämä vastahyökkäys on että sinä et voi luottaa uhrin muistikuviin. Lukuisissa artikkeleissa kiinnitetään huomiota muistin tutkimiseen, erityisesti siihen kuinka istuttaa vääriä muistikuvia.

Kaksi esimerkkiä tällaisesta vastahyökkäyksestä on Bruce Boverin artikkeli Science Newsissä 24.8.1996 otsikolla "Remembrance of Things False Scientists Incite Illusory Memories And Explore Their Implications" & Harvardin psykologin Daniel L. Schacterin kirja Searching for Memory.

Ensiksikin, nämä lukuisat artikkelit osoittavat että kontrolloitu psykiatristen tutkijoiden yhteisö tekee ahkerasti töitä kehittäessään tekniikoita kuinka istuttaa vääriä muistikuvia. Tämä on itse asiassa merkittävä osa mielenhallintaa; tuottaa sivupersoonille peite-muistikuvia, vääriä identiteettejä ja vääriä historioita. Kuitenkin, Näissä artikkeleissa aina ylenkatsotaan tämä valtava määrä todisteita jotka osoittavat hallituksen/kultin sekaantuneen lukemattomien mielenhallinnan uhrien vakavaan hyväksikäyttöön. Tämä kirjailija on nähnyt kun Illuminati/saatanallinen kultti/CIA on sekaantunut lukemattomien tällaisten ihmisten elämään. Tapahtumia näiden ihmisten elämässä, joita tämä kirjailija on ollut todistamassa ei voida selittää huonolla muistilla. Edelleen, traumat jotka ovat niin vakavia että ne saavat aikaan unohduksen muurin, ovat mielen lukitsemia ja säilyttämiä. Ne ovat kuin muumio egyptiläisessä hautaholvissa, joka on edelleen lukittuna jähmettyneeseen olotilaan. Muistikuvat joita ei lukita voivat pilaantua ja saastua, aivan kuten kuollut ruumis joka jätetään mädäntymään, mutta ohjelmoinnin aikaansaamat traumat eivät ole tässä muistin kategoriassa. Muista, mieli suojelee itseään. Tutkimukset osoittavat että mieli ei halua ymmärtää vääriä muistikuvia jotka satuttavat sitä. Esimerkiksi, kun tutkijat yrittävät saada kohteen "muistamaan" että jompikumpi vanhemmista on satuttanut häntä, mieli vastustaa tätä väärää muistikuvaa.

Yhteenveto

Aivot, ollakseen tehokkaita, käyttävät tiedon runkoa tai rakennelmaa -- niiden maailmankuvaa -- vaatepuuna johon ripustaa uusi sisään tuleva tieto. Tämän kirjailijan kirja Be Wise as Serpents kertoi tämän olevan suurin syy joka estää ihmisiä tulemasta totuuden luokse. Koska opetus, televisio ja yhteiskunta yleisesti kontrolloivat sitä kuinka ihmisten tiedon runkoa rakennetaan, ja nämä rungot rakennetaan taitavasti niin että niistä puuttuvat suuret totuudet jotka paljastaisivat kuinka maailmanjärjestys kontrolloi ihmiskuntaa, on hyvin vaikeaa puhua ihmisille mielenhallinnasta sekä maailman hallinnasta yleisesti.

Mielenhallinnan uhrilla runko/rakenteet on rakennettu hänen alitajuntaansa, joka tekee vaikeaksi totuuden ajamisen sisään heidän ajatteluunsa. Muistot on varastoitu sillä tavalla kuin ne ovat sukua näille rakenteille. Tehokas tapa kiertää tämä on puhua ja opettaa suoraan alitajuiselle mielelle ja kiertää tietoisen mielen esteet. Mieli pystyttää verkon estääkseen ei-hyväksyttyä informaatiota tulemasta sisään; sellaista joka ei sovellu sen hyväksyttyyn konseptiin totuudesta. Suuri osa tästä verkosta pohjautuu pelkoon. Ongelma uhrin kanssa on, että sitten kun hänen mielensä on taivutettu tietyllä tavalla ohjelmoijien toimesta, se luonnollisesti luo verkon suojellakseen ohjelmoitua maailmankuvaa.

Tämän vuoksi ulkoiset filosofiat, uutiset & valheinformaatio (luku 12) ovat kuin suojeleva takki joka puetaan varmistamaan että perustus ei lahoa ajan myötä. Esimerkiksi, joidenkin pahimmin kidutettujen uhrien julkisivu-persoonat on saatu uskomaan että saatanallista rituaalista hyväksikäyttöä (SRA) ei ole olemassa, ja nämä ovat itse asiassa kaikkein kuuluisimpia henkilöitä jotka käyvät ristiretkeä niitä ihmisiä vastaan joiden mielestä SRA:ta on olemassa. Tämä ulkoinen, poliittisesti korrekti maailmankuva tässä tapauksessa suojelee syvempää ohjelmointia.

Tämä ohjelmointi tuhoaa uhrin itsetunnon/itsensä tuntemisen niin että tällä henkilöllä on identiteetti ainoastaan kulttiinsa. Tämä uhri ei kykene ilmaisemaan vihaansa näitä kiduttajia kohtaan, vaan sen sijaan Illuminaatin saatanalliset uskomukset rohkaisevat häntä ilmaisemaan väkivaltaa & raivoa muita kohtaan; täten luoden mekanismin joka auttaa ikuistamaan tämän mielenhallinnan. Tämä raivo tihkuu ulos myös itsensä rankaisemisena. Syvä yksinäisyys on istutettu uhriin. Hän ei löydä paikkaa minne kääntyä paitsi tämä kultti joka kontrolloi häntä. Tässä luvussa on keskitetty psykologiseen tietotaitoon & siihen kuinka tätä tietoa voidaan soveltaa jotta varmistettaisiin orjan tottelevaisuus.


Takaisin